ممنوعیت عملیات اجرایی در کاخ ثابتپاسال

Jahan e-Sanat - - News -

حناچی در نامهای به قالیباف با تاکید بر ممنوعیت و توقف عملیات اجرایی در کاخ ثابتپاسال براساس پیگیری معاونت ام//ور ویژه دفتر مقام معظم رهبری، خواس//تار ارائه گزارش وضعیت ملک مزبور در اسرع وقت به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران شد.معاون معماری و شهرسازی وزیر راهوشهرسازی در نامهای به شهردار تهران، بر ضرورت توقف عملیات اجرایی در س//ایت خانه تاریخی موس//وم به کاخ ثابتپاس//ال تاکید کرد و خواستار ارائه گزارش وضعیت مزبور در اس//رع وقت به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شد.در نامه معاون معماری و شهرسازی وزیر راهوشهرسازی به شهردار تهران آمده است: »پیرو نامه شماره 37046/300 )س//وابق پیوست(، در ششم مهر 94 در مورد ضرورت توقف عملیات اجرایی در خانه تاریخی موس//وم به کاخ ثابتپاس//ال در خیابان آفریقا، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن صدور دس//تور توقف هرگونه اقدامات رویهای و اجرای//ی، گزارش وضعیت این ملک، ش//امل احکام طرح تفصیلی، دستور نقشه، مجوزها و مدارک مربوطه که تاکنون صادر یا درخواست شده است را در اسرع وقت جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کنند. در این رابطه نظر به پیگیری معاونت محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری و ضرورت ارائه گزارش اقدامات مربوطه در راستای حفظ آثار طبیعی تاریخی شهر تهران، همچنین حس//ب اختیارات نظارتی دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معم//اری، بدیهی اس//ت از تاریخ صدور ای//ن نامه تا زمان تعیینتکلی//ف این ملک هر اقدامی ک//ه زمینه تخریب این خانه ارزشمند را فراهم نماید، ممنوع است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.