فیلمسازی از سرزمین عجایب

Jahan e-Sanat - - News -

تیم برتون در بربنک کالیفرنیا زاده شد. او در کودکی به دیدن فیلمهای ترسناک و علمیتخیلی عالقه داشت و از نوجوانی شروع به ساخت پویانماییهایی به روش استاپ موشن و فیلمهای 8 میلیمتری سیاه و سفید کرد. بعد از دبیرستان، برای یادگرفتن فیلمسازی و انیمیشن به صورت حرفهای به موسسه هنرهای کالیفرنیا رفت و سپس در استودیوی والت دیسنی مشغول به کار شد. او از سال 1982 تاکنون در عرصه فیلمسازی فعال بوده است.

تیمبرتونبافیلمهایعجیبیمثل:بیتلجوس،ادوارددستقیچی،کابوسقبلازکریسمس، اد وود، اسلیپی هالو، عروس مرده، سوئینی تاد: آرایشگر شیطانی خیابان فلیت، 9، سایههای سیاه و فیلمهای محبوب و موفقی مثل: ماجراجویی بزرگ پی وی، بتمن، بازگشت بتمن، سیاره میمونها، چارلی و کارخانه شکالتسازی، آلیس در سرزمین عجایب و فرنکنوینی شناخته شدهاست.اوهمچنینعالوهبرکارگردانیوتهیهکنندگی،نویسندهداستانفیلمهایادوارددست قیچی، کابوس قبل از کریسمس و فرنکنوینی و طراح شخصیتهای انیمیشنهای عروس مرده و کابوس قبل از کریسمس بودهاست.

برتون اغلب با تعداد خاصی از هنرمندان در آثارش همکاری میکند مثل جانی دپ که از اولین همکاریشان در فیلم ادوارد دست قیچی تا به حال دوست صمیمی برتون بودهاست و در هشت فیلم با هم همکاری کردهاند، هلنا بونهام کارتر، شریک زندگیاش که در بیشتر آثار او حضور دارد و موسیقیدانی به نام دنی الفمن که برای همه آثار برتون در مقام کارگردان و یا تهیهکننده به جز پنج فیلم، آهنگ ساخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.