ظریف جان انگار خالصی نداری!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- این آقای ظریف هم واقعا خوشخیال است! از طرف ایشان با قید قسم اعالم کردهاند که او به آمریکاییها تعهد داده که جناب قاسمخان سیلمانی را تحویلشان بدهد! حاال آقای ظریف برافروخته شده و دارد میگوید که یا طرف باید عذرخواهی کند و حرفش را پس بگیرد یا میروم شکایت میکنم! آقارو! تا سه چهارسال آینده تمام ش//کایات به تخلف در انتخابات مربوط است و اصال برای شکایت شما وقت نیست! بعد هم االن چهارسال است دارند در موردشمادروغمیگویند.بهجاییرسیدی؟آنروزکهرفیقآقای احمدینژاد وسط مذاکرات هستهای وین، اعالم کرد که مذاکرات تمام شده و شما و اعضای تیم هستهای با خانواده تشریف بردهاید در بازار وین دارید خرید میکنید، مگر اتفاقی رخ داد؟ روزی که به دروغ در مجلس اعالم کردند مورد عتاب نظام قرار گرفتهاند و شما ناراحت شدید مگر اتفاقی افتاد؟ االن هم اتفاقی نمیافتد هیچ، دروغهای بعدی گندهتر میشود! مثال در دروغ بعدی شما تضمین میکنید که هفتهای یک دانه از دانشمندهای هستهای ایرانراترورکنید!دردروغبعدترششماتضمینمیکنیدشبها با لباس مبدل بروید روی دیوارهای تهران بنویسید: هخا میآید! در ورژن بعدترش نوبت به این میرسد که شما اثبات کنید زمان ترور دکتر مصدق کجا بودید! )البته ما آنقدر تاریخ بلدیم که بدانیم دکتر مصدق ترور نشد ولی دوستان فقط مشغول بافتن دروغند. اصل و فرعش برایشان تفاوتی ندارد( یعنی خودت را آماده کن دکترجان که خالصی نداری!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.