افزایش یارانه فقرا از منابع بودجه

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت دوازدهم برای افزایش پنج برابری سطح معیشت 10 میلیون نفر از اقشار فقیر جامعه گفت: منابع پنج برابر کردنمعیشتاقشارفقیرراازهدفمندیتامینمیکنیم.محمدباقرنوبخت در پاسخ به این سوال که در برنامه انتخاباتی دولت دوازدهم به صراحت آمده استکهقصدداریددریکدورهچهارسالهسطحمعیشت01 میلیوننفراز اقشار فقیر جامعه را پنج برابر کنید که این کار به منابع بسیار زیادی احتیاج دارد، این منابع را از کجا و از چه محلی تأمین میکنید، اظهار داشت: اکنون یارانه و مستمری این قشر سه، چهار برابر شده است. وی در ادامه به فارس گفت: هنگامی که درباره افزایش یارانه صحبت میکنیم گاهی این حرف در خصوص اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد که شامل افراد تحت پوشش میشود، استکهاینافرادحدود01 تا21 میلیونوحداکثر51 میلیوننفرهستند درحالیکهمااکنونبه57 میلیوننفریارانهمیدهیم،آنچهانتقادمابهسایر دوستان بود، این بود که اگر میخواهید یارانهها را سه برابر کنید، این کار اصال امکانپذیر نیست اما اینکه یارانه این گروه و اقشار را سه برابر کنیم کامال قابل تأملاست.رییسسازمانبرنامهوبودجهتاکیدکرد:یعنیبهراحتیمیتوانیم در یک دوره چهار ساله در یک دولت، این کار را انجام دهیم، امسال یارانه این قشر را سه برابر کردیم و مشکلی وجود ندارد و برای سال آینده هم میتوانیم این مقدار را افزایش دهیم و بهراحتی میتوانیم سه برابر دیگر هم کنیم چون اینها ارقام زیادی نیست. این کار از محل بودجه قابل انجام است. نوبخت در پاسخ به این سوال که این منابع قرار است از چه محلی تامین شود، گفت: این منابع از محل هدفمندی است، قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا نخواهد کردوموضوعهدفمندیرانیزبایدمدیریتکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.