بانکهای دولتی ملزم به انتشار اطالعات شدند

Jahan e-Sanat - - News -

شورای پول و اعتبار، بانکهای دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال 1397 وضعی//ت عملکردی و نظارت//ی خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات منتشر کنند.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانکها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و همراستا با استانداردهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری« که اجرای آن از سال 1393 برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانکهای دولتی نیز الزماالجرا شود.

برایناساسبانکهایدولتیموظفشدندازابتدایسال7931،وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یاد شده و در مقاطع زمانی تعیینشدهدرآن،برایعموممنتشرکنند.گفتنیاستازاهماطالعاتیکه دراینرابطهالزماستتوسطبانکهایدولتیانتشاریابدمیتوانبهاطالعات مربوطبهصورتمالیازجملهخالصتسهیالتاعطاییبهتفکیکعقود،انواعو ماندهسپردهها،ماندهذخایردرنظرگرفتهشدهبرایتسهیالت،نحوهمحاسبهو میزانسودقطعیسپردهگذاران،اطالعاتمربوطبهمدیریتانواعریسکنظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی مانند ساختار هیات مدیره، هیات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطالعات مربوط به رویدادهایبااهمیتدربانکهمچونتغییردرسرمایهثبتی،تغییردرترکیب مدیرانارشدوهرگونهافتتاحوتعطیلیشعبهاشارهکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.