قدردانی رییس اتاق بازرگانی ایران از بانک صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - News -

غالمحسین شافعي، رییس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران با ارسال نامهاي از علياشرف افخمي رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن قدرداني کرد. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پایگاه اطالعرساني بانک صنعت و معدن شافعي درخصوص دستاوردهاي بانک صنعت و معدن در دولت تدبیر و امید اظهار داش//ت: وظیفه خود ميدانم از تالشها و خدمات ارزشمندتان در جهت تامین مالي پروژههاي اقتصاديوایجاداشتغالدرکشورصمیمانهتشکروقدردانينمایم.گفتني است، بانک صنعت و معدن در دوران دولت تدبیر و امید مبلغ 26 هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنایع کشور پرداخت کرده که در نتیجه آن بیش از 647 طرح صنعتي به بهرهبرداري رس//یده است. تعداد اشتغال مستقیم ناشي از افتتاح طرحهاي یادشده بیش از 25 هزار نفر است که در مناطق مختلف به ویژه استانهاي محروم و کمتر توسعهیافته تاثیر چشمگیري در فعالسازي فضاي کسب و کار داشته است. در این مدت بانکصنعتومعدنمبلغدوهزارو004 میلیاردتوماناعتباراتاسنادي ریالي را براي 1430 طرح صنعتي و 9 میلیارد و 65 میلیون دالر اعتبار اسنادي ارزي را براي 890 طرح صنعتي گشایش کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.