توسعه زیرساختها در ساری ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News -

باتالشتیمهایعملیاتیسازمانعمراندرحوزهراهسازی،عملیاتزیرسازیکوچه امام حسین )ع( از کمربندی جنوبی به منظور تقویت زیرساختهای منطقه و عمران و آبادانیمسیردرمرحلهاجراییقرارگرفت.برپایهاینگزارش،سیدکمالآقامیریمدیرعامل سازمان عمران با اعالم این خبر، گفت: همکاران پرتالش بنده در سازمان عمران عملیات زیرسازیرادرکوچههایفرعیازشریفآبادوکوچههایفرعیازمهدشتمناطقالحالق شده به شهر ساری در جریان دارند و انشاءالها پس از اتمام زیرسازی، مناطق مذکور در نوبت اجرای عملیات آسفالت قرار خواهند گرفت.وی از اجرای کانال خیابان امامزاده عباس)ع( به عنوان اقدامات باقیمانده توسعه این خیابان یاد و عنوان کرد: پروژه هدایت آبهای سطحی در کوچه وحدت از خیابان فارابی با پیشرفت فیزیکی مناسبی همراه بوده است .مدیرعاملسازمانعمراندرخصوصآخریناقداماتسازمانمتبوعشدرحوزهپیادهروسازیهانیزتصریحکرد:عملیاتپیادهروسازی در امامزاده عباس، کوچه معینی از شهبند، میدان خزر روبهروی درمانگاه طوبی، بلوار امامهادی و خیابان آزادی جریان دارد و در تالش هستیم تا طبق زمانبندی مشخص آن را تکمیل کنیم و به بهرهبرداری برسانیم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.