تدوین نقشه راه برای انجام وظایف محوله درحوزه مشترکین

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملشرکتآبفایاستاناصفهاندرنخستینجلسهمشترکحوزهخدماتمشترکینکهباحضورکارکناناینمعاونتتشکیل شد، گفت: کارکنان باید تالش و انرژی خود را صرف تحقق شعار سال که )تالش مضاعف، خالقیت و نوآوری( است، کنند و این نشست با هدف بررسی راههای عملیاتی کردن شعارسال شرکت برگزار شد تا همه فعاالن این بخش برنامه و نقطه نظرات خود را برای تحقق این امر بیان کنند و نیز برای خالقیت و نوآوری درانجام امور محوله بیش از پیش تالش کنند.هاشم امینی با بیان اینکه میتوان با همفکری و هماندیشی ارتقای سطح خدمات را رقم زد گفت: با همفکری و هماندیشی با یکدیگر میتوان با همافزایی قابل توجهی کارها را بهتر به سرانجام رساند که در نهایت رضایت خاطر مشترکین را به همراه دارد.وی راهاندازی سامانه2251 را امری خالقانه برشمرد و اعالم کرد: هماکنون با راهاندازی سامانه2251 بسیاری از فعالیتها غیرحضوری و در سطح گستردهای انجام میشود که مزیتهای بسیاری را در پی دارد که یکی از مهمترین آنها صرفهجویی در تردد و هزینه مشترکین است که این مهم برای شرکت بسیار حائز اهمیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.