راهاندازی نخستین مرکز مدیریت و کنترل خوردگی در اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

باتوجهبهحساسیت،اهمیتونقشسیستمحفاظتدربرابرزنگزدگیخطوطلولهگاز،نخستینمرکزمدیریتوکنترلخوردگیدر شرکتگازاستاناصفهانافتتاحشدوبهبهرهبرداریرسید.مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهاندراینخصوصگفت:بهمنظوربررسی همهجانبهمشکالتسیستمحفاظتاززنگ،پایشخوردگیوکاهشهزینههایناشیازآن،کارگروهتخصصیحفاظتکاتدیدرسال 1387 با حضور نمایندگانی از واحدهای خدمات فنی و مهندسی، بازرسی فنی و بهرهبرداری و برنامهریزی تشکیل شد و پس از بررسی نتایج حاصله طرح استقرار مرکز مدیریت و خوردگی در سال4931 به تصویب رسید.سیدمصطفی علوی بیان کرد: ابتدا فاز مطالعاتی و شناسایی شرکتهای تولیدکننده لوله و تجهیزات گازرسانی آغاز شد و در پی آن نخستین ایستگاه کنترل و مانیتورینگ به صورت پایلوت در ایستگاه cps نبویمنشدرسال9831 بهمرحلهاجرادرآمدودرسال4931 پنجایستگاه cps منطقه سمیرم با توجه به دوری از مرکز و صعبالعبور بودن مسیر دسترسی به ایستگاه جهت پیادهسازی این طرح انتخاب و در سال5931 اجرایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.