ثبت اختراع دستگاه ثابت تراش لوله

Jahan e-Sanat - - News -

ابوالفضل نجفی از پرس//نل اداره فنی و توس//عه امور آب و فاضالب شهرس//تان اراک موفق به اختراع و ثبت دستگاه ثابت تراش لولههای آزبست شد.سعید سر آبادانی، مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک اظهار داشت: این دستگاه برای اولین بار در امورآب و فاضالب شهرستان اراک توسط آقای ابوالفضل نجفی از همکاران اداره فنی و توسعه این امور طراحیوساختهشدکهموفقبهدریافتگواهینامهثبتاختراعبهشماره ‪95/12/25 -91682‬ از سازمان ثبت اختراعات کشور شد.

وی با اش//اره به استفاده از این دستگاه در عملیات اصالح و توسعه شبکههای توزیع آب و همچنین رفع حوادث احتمالی در شبکه افزود: درراستای سهولت انجام تعمیرات و بازسازی شبکههای آب شهری، این دستگاه به عنوان دستگاه ثابت تراش برقی لولههای آزبست با قابلیت حمل و اس//تفاده در محل، برای تراش لولههای آزبس//ت از سایز 100 میلیمترتا003 میلیمترطراحیشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.