انتصاب هادي شیرخانی به ریاست شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو

Jahan e-Sanat - - News -

با ابالغ حکمی از سوی حمید چیتچیان، وزیر نیرو هادی شیرخانی بهعنوان رییس شورای هماهنگی مدیران شرکتهای تابعه وزارت نیرو در ایالم منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.