دروغپراكني گسترش مييابد

تشديد اتهامزني اصولگرايان پس از قطعي شدن پيروزي روحاني؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تشديدديپلماسیتجاریايرانبرایحضوردرشرق؛ اورآسیا میدان بازی بزرگ

پ//س از برجام، فصل جديدي در روابط ايران و روسيه آغاز شده و روابط دو كشور در تمام ابعاد سياس//ي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، امنيتي و علمي گسترش پيداكرده است. همچنين از آغاز كار دولت يازدهم در چارچوب برگزاري چندين دورنشستهايكميسيونمشتركهمكاريهاي ايران و روسيه در تهران و مسكو به رياست واعظي و الكساندر نوواك رييس روسي اين كميسيون، حوزهروابطاقتصاديوصنعتيبسيارگستردهشده است كه شامل ساخت چهار واحد نيروگاه بخار در بندرعباس، دو رآكتور جديد نيروگاهي در بوشهر، افزاي//ش همكاريهاي تجاري، برقي كردن خط راهآهن و همچنين امضاي قراردادهاي اقتصادي مختلف از جمله گذرگاه س//بز گمركي ميشود. بر همين اس//اس برنامههاي همايش بينالمللي سه روزه سنپترزبورگ با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، معاون امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت و سفير جمهوري اسالمي ايران عصر پنجشنبه گشايش يافت. ديدار و مذاكره با مقامها و روس//اي هياتهاي كشورهاي مختلف و طرح ديدگاههايايراندربارهمحورهايمطرحدرنشست سن پترزبورگ از ديگر برنامههاي كاري مقامهاي جمهوري اسالمي در اين اجالس بود. همچنين در نشست اصلي، اجالس تخصصي و همچنين دهها پانل و كارگروه س//نپترزبورگ، بيش از 12 هزار نفر از جمله مقامهاي ارشد كنوني و پيشين كشورها، سازمانهاي بينالمللي و شخصيتهاي مختلف شركت خواهند كرد كه بررسي مسايل مهم و چالشهاي بينالمللي از جمله ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.