سكوت دستگاه قضایي در برابر دروغپراکني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه سخن نخست

همانط//ور كه انتظ//ار ميرفت، اي//ن ناكام//ي و از آن بدتر احتمال وقوع ناكاميهاي به مراتب عميقتر و مايوسكنندهت//ر در صحنهه//اي سياسي و باالخص صحنه رقابت براي تصرف نهادهاي انتخابي، اصولگرايان و محافظهكاران را ناراحت و عصباني ك//رده و آنان را ب//راي ايراد حمالت تند و انتس//اب اتهامهاي خطرناك كه بر حمايته//اي افكار عمومي از دولت تاثيرگذار است و سبب كاهش محبوبيت اصالحطلب//ان و روحاني نزد افكار عمومي ميش//ود، ترغيب كرده است.

در اين اس//تراتژي ك//ه محمود نبويان نيز س//ناريوي جديدي از آن ارائه كرده، تالش آن است كه روحاني و همكاران//ش و باالخص افرادي كه نزد افكار عمومي مقبوليت و كارنامه موفقي دارند، ترور ش//خصيت شوند و اي//ن پيام به مردم داده ش//ود كه پش//ت چهرههاي خن//دان و جذاب اين افراد ش//ياطين خبيث و بدذاتي وجود دارند كه حتي از معامله بر سر منافع ملي و تماميت ارضي كشور هم واهمهاي ندارند.

جز اتهام محم//ود نبويان درباره تحويل س//ردار سليماني به مقامات آمريكايي و توافقهاي پش//ت پرده ...و ب//ر س//ر همكاريه//اي مال//ي، محافظهكاران طي هفتههاي گذشته و پس از ابراز نارضايتي مقام رهبري از امض//ا و اج//راي س//ند ،2030 اتهامه//اي عجي//ب و دروغين//ي به دولت و هم//كاران آن وارد كردهاند؛ اتهامهايي كه كوچكترين آن ترويج همجنسگراي//ي در ميان كودكان و نوجوانان است.

البته انتس//اب اين اتهامها و بيان آن حتي از تريبونهاي رسمي توسط محافظهكاران موضوع جديد و غريبي نيست. در يكي از آخرين نمونههاي آن، عباس آخوندي در جريان سومين اس//تيضاحش در حالي كه براي رد اتهامهاي//ي از اين دس//ت مدرك و دليل ميآورد، از اتهامزنندگان پرسيد كه اگر به درس//تي حرفهاي خود ايم//ان داريد، چرا طي چهار س//ال گذش//ته حتي يكبار ه//م موضوع را به مراجع قضايي نكش//اندهايد يا موارد اتهامي را در نهادهاي نظارتي از جمله كميس//يون اصل «90» ...و مطرح نكردهايد؟

واقعي//ت آن اس//ت ك//ه ه//دف ايراد اين اتهامها و تكرار آن توس//ط محافظهكاران و اصولگرايان شناسايي مج//رم، اصالح ام//ور و برخ//ورد با مفاسد نيست بلكه چهرههاي مشهور محافظهكار و اصولگرا از اين ابزار براي تخريب چهرههاي محبوب شهروندان ايراني و صدمه زدن به اصالحطلبان استفاده ميكنند. نكته جالب در اين ميان آن است كه اتفاقا چهرههاي به ظاهر متش//رع و اخالقي كه ادعاي ورع و پرهيزكاري دارند در نشر اين دروغها و انتساب تهمتها از ديگران سبقت ميگيرند چنانكه گويي دروغ و تهمت، عين ثواب است و گناه كبيره محسوب نميشود.

اما مساله دور از انتظار اين است كه قوه قضاييه و دادستان كل كشور در مقام مدعيالعم//وم در برابر اين دروغپراكنيها و وارد كردن اتهامهاي ناروا سكوت كردهاند و واكنشي نشان نميدهند.

البتهچندهفتهقبل،محسنياژهاي درباره سكوت در برابر اينگونه اتهامها و دروغپراكنيها، آنها را به مبارزات و رقابتهاي انتخاباتي ربط داد و تصريح كرد تا شكايتي از سوي نامزدان مطرح نشود، قوه قضاييه به موضوع ورود و مساله را بررسي نميكند اما اكنون رقابتهاي انتخاباتي به پايان رسيده و ب//ا قطعي ش//دن پيروزي حس//ن روحان//ي، ش//رايط عادي به كش//ور بازگشته است.

بنابراين پرس//ش آن اس//ت كه در ش//رايط ع//ادي كه افت//را زدن و دروغپراكني حتي در مورد شهروندان عادي جرم محس//وب ميشود چرا اتهام زدن به نهادها و مقامات كشور با واكنش مدعيالعموم و مقامات قضايي مواجه نميشود و عدالت درباره ايشان به اجرا درنميآيد.

رفت//ار م//ورد انتظار از دس//تگاه قضايي آن بود كه به مس//اله ورود و از اتهامزنندگان درباره ادعاي خويش مدرك و س//ند مطالبه كند. آنگاه و در صورت عدم احراز درس//تي ادعا، مدعيالعموم به خاطر سياهنمايي و تبليغ عليه نظام بايد عليه اصولگرايان ش//كايت و آنها را به مراجع قضايي معرفي ميكرد در حالي كه هيچيك از اي//ن مراح//ل تاكن//ون در مورد اتهامزنندگاني مانند حسن عباسي ي//ا محمود نبويان به اجرا گذاش//ته نشده است.

اكن//ون ميتوان از رياس//ت قوه قضاييه و س//خنگوي آن سوال كرد كه آي//ا عدالت عل//وي و بيطرفانه كه دس//تگاه قضايي داعيهدار اجراي آن اس//ت، همي//ن رفتاري اس//ت ك//ه امروزه از قوه قضاييه مش//اهده ميش//ود؟ در غير اين ص//ورت قوه قضاييه چرا به شعارها و ادعاهاي خود پايبند نيست.

چه اگر يكب//ار و بهطور قاطع با چنين شايعهپراكنيها و دروغگوييها برخ//ورد قضايي و قانوني ميش//د، اكنون ديگر هر كسي به خود اجازه نم//يداد از تريبونه//اي رس//مي و غيررسمي ادعاهاي خالف واقع عليه كارگزاران نظام بيان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.