سكوت دستگاه قضايي در برابر دروغپراكني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادرکریميجوني- حاال فهرست كساني كه اتهامهايي عجيب و ناروا به اصالحطلبان و دولت ميزنند و بر درستي اين اتهامها پافشاري ميكنند، بلندتر شده است. همين چند ماه قبل بود كه حسن عباسي ادعا كرد روحاني را به دادگاه ميكشاند و در جايي ديگر ضمن انتساب اتهامهايي امنيتيواقتصاديبهروحانيوهمكارانشگفتكهبهاو)عباسي(الهامشده كه ابراهيم رييس//ي پيروز انتخابات خواهد بود. اما اين الهام هيچگاه به واقعيت نپيوست و نامزدي كه حسن عباسي از او دفاع ميكرد، نتوانست توفيق چنداني در رقابتهاي انتخاباتي به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.