دروغپراكنيگسترشمييابد

تشديد اتهامزني اصولگرايان پس از قطعي شدن پيروزي روحاني؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- در حالي ك//ه دو هفته از برگزاري انتخابات و پيروزي قاطع حسن روحاني ميگ//ذرد، رفتارهاي عجيب و غريب گروههاي اصولگرا نشان از آن دارد كه آنها نتوانستهاند اين شكست سنگين را بپذيرند. تا پيش از سهشنبه گذشته كه شوراي نگهبان صحت كامل انتخابات را تاييد كند، حركات و اعمال برخي از چهرههاي اصولگرايي نش//ان از آن داش//ت كه آنها اميدوار بودند با وجود آراي 23 ميليوني روحاني نتيجه انتخاباتبهگونهديگريرقمبخورد.صحبتهايي مثلجابهجاييآرااز61 به91 ميليونيابرگزاري همايشهايي شبيه آنچه در دوران انتخابات برگزار ميشد، نمونه كوچكي از بدقلقي جناح مخالف دولت بود كه در عرصه رقابت نتوانسته بود صندلي پاستور را بهدست آورد. اما اين بدقلقيهاي جريان اصولگرا چن//دان جديد و تازه نيس//ت. از زمان دولت اصالحات تهمتها و نس//بتهاي نارواي اصولگرايان به دولتهاي اصالحطلب امري عادي محسوبميشد؛اتهاماتيكهعمدهترينآنترويج بيبند و باري و بيديني در ميان جوانان بود. اما در اي//ن دوره از انتخابات، اصولگرايان براي ادامه تخريبهاي خود از موضوعات ساده اجتماعي به سمتموضوعاتمهمواستراتژيكهمچونبحث امنيت ملي حركت كردهاند كه نش//ان از جنگ تمامعيار گروههاي اصولگرا دارد. بازي سياس//ي كه گروههاي اصولگ//را در دولت دوم اصالحات بين سالهاي 80 تا 84 براي ناكامي رييس آن دولت به راه انداختند همان بازيهاي سياسي و تخريبي است كه قرار است با دولت دوازدهم به راه بيندازند با اين تفاوت كه ابعاد دروغپردازيها و تهمتها ديگر در حد پايمال كردن آزادي نيست و ح//اال كار به بحث بزرگتري همچون تحويل ش//خصيتهاي مهم نظام به خارجيان رسيده است. اصولگرايان در جديدترين اظهارنظرهاي خ//ود توپخانه اتهامات خود را به س//مت وزارت امور خارجه و بانك مركزي نشانه گرفتهاند. اتهام تحويل سردار قاسم سليماني به آمريكاييها از سوي سيدمحمود نبويان، نماينده سابق مجلس و عض//و جبهه پايداري يكي از تاملبرانگيزترين اتهامهاي جديدي اس//ت كه تاكنون از س//وي گروههاي اصولگرا به دولت زده شده است. فيلم كوتاهي از صحبتهاي نبويان در فضاي مجازي منتشر ش//ده كه در آن اعالم كرده بود: »ملت! ميخواهم خبر جديد به شما بدهم. حتما دلتان ميسوزد، چاره نيست... آنهايي كه غيرت دارند گوش كنند. آمريكا اعالم كرده به شرطي رابطه بانكي را با ايران قبول ميكنم كه شما حاج قاسم سليمانيرابهمن)آمريكا(كتبستهتحويلدهيد. رفتند تعهدش را به آمريكا دادند و برگشتند به خدا قسم! رفتند تعهد دادند به ،FATF سروران عزيز! وزير مملكت رفته به آمريكا تعهد داده حاج قاسم سليماني را. اسم حاج قاسم توي FATF آمده است. اين دردها را ما بايد كجا بگوييم.« اتهامي چنان سادهلوحانه كه حتي برخي از چهرههاي تندرو اصولگرايي همچون الياس نادران كه دولت را هم//واره آماج حمالت تند قرار ميدهد آن را رد كرده اس//ت؛ تهمتهايي كه رد آنها از سوي چهرههاي اصولگرا نشان از بيپايه و اساس بودن آن دارد. نبويان اين سخنان را بدون ارائه سندي مطرح كرده است؛ سخناني كه به دليل آنكه در سطوح باالي امنيتي مطرح ميشود و عامه مردم دسترسي چنداني به اين سطوح امنيتي ندارند به راحتي آن را از نبويان ميپذيرند و به راحتي چه//ره دولت را تخري//ب ميكنند. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه به اين سخنان واكنش نشان داد و گفت اين موضوع را پيگيري قضايي ميكند. بعد از واكنشهاي دولت و برخي رسانهها، نبويان مجبور شد طي يك سخنراني تا حدودي از حرفه//اي خود كوتاه بيايد اما اصل ماجرا را تكذيب نكرد. وي مدعي شد نام قاسم سليماني در بخشهاي مختلف س//ند SDN آمده است. وي در اظهاراتش بيان كرد: س//ند ،SDN اداره كنترل داراييهاي خارجي آمريكاست كه مدام هم بهروز ميش//ود. آمريكا در اين سند نام كل كشورهايي را كه ميخواهد تحريم كند، ميآورد. اسم قاسم سليماني هم در جاهاي مختلف اين سند هست. فردي به اسم سهراب سليماني هم نامشقيدشدهاست.درشهريور5931طيبنيا ميگويد: »مس//تحضريد در مذاكرات هستهاي مساله هستهاي و تحريمهاي مرتبط با آن مورد بحثبود.وقتيقطعنامه1322 درشورايامنيت سازمان ملل تصويب و تحريمهاي هستهاي ما لغو شد، پيوستي كه به SDN معروف است كه در آنجا فهرستي از افراد و شركتها آمده است كه آنها به دليل عوامل غير هستهاي مشمول تحريم شدهاند.« براس//اس گفتههاي وي، چون سردار سليماني و سپاه از نظر برخي از تامينكنندگان مالي نيروهاي تروريستي هستند و در فهرست تحريمهاي ايران شناخته شدهاند بنابراين ايران ب//راي آنكه بتواند بعد از برجام تحريمهاي مالي خود را بردارد بايد در بخش قضايي با كشورهاي اروپايي و آمريكايي همكاري داشته باشد و يكي از شروط اين همكاري تحويل سردار سليماني به كشورهاي غربي است. او البته در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: مقام معظم رهبري جلوي اجراي اين طرح را گرفته و نگذاش//تهاند كه اين اقدامات انجام شود. وي در همين جلسه ظريف را به مناظره دعوت كرد تا بتواند گفتههاي خود را اثبات كند. با اين حال سخنان ناآگاهانه اين عضو جبهه پايداري موجب شد الياس نادران در نامهاي به او گوشزد كند كه بايد خطاي زباني خود را درباره ظريف و سردار سليماني اصالح كند. هرچند او در اين نامه باز هم دولت را مقصر اين ماجراها برشمرده اما توضيحات نبويان را ناكافي دانسته اس//ت. او در اين نامه نوشته است: فيلم كوتاهي از سخنان شما در شبكههاي اجتماعي انتش//ار يافت كه در آن بهعنوان خبر قس//م ياد ميكنيد كه براساس FATF وزير خارجه متعهد شده كه سردار بزرگ سپاه اسالم و افتخار عالم اسالم در خطمقدم مقاومت حاج قاسم سليماني را تحويلآمريكاييهابدهد،موضوعيكهتكدرخاطر بسياري از افراد از جمله جناب آقاي دكتر ظريف كه مزين به لقب فرزندان انقالب از ناحيه رهبري معظم انقالب شده را هم فراهم كرد. او در ادامه اين نامه نوشت: هرچند توضيحات بعدي شما در تبيين مساله و تلطيف فرمايش قبلي نسبتا خوب بود ولي جسارتا بههيچوجه كافي نيست.

با اين حال پس از اين نامه نادران سخنگوي دولت نيز كه پيش از اين، س//خنان نبويان را عجيب و خن//دهدار ناميده بود واكنش تازهاي نش//ان داد. بهرام قاسمي، س//خنگوي وزارت ام//ور خارجه درب//اره FATF گفت: FATF يك س//ازوكار مالي بينالمللي است كه هيچ ارتباطي با استرداد اتباع بين كشورها ندارد و در گروه ويژه اقدام مالي در مورد نظامهاي مالي و بانكي صحبت ميش//ود نه افراد. وي افزود: متاسفانه باب اتهامات كذب و دروغگوييهاي بيپروا هر روز گس//تردهتر ميش//ود و عدهاي عامدانه و با هدف تش//ويش اف//كار عمومي و دامن زدن به شكاف و خشونت، مطالب كامال ك//ذب و بيپاي//هاي را مط//رح ميكنند كه از يكسو موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم ميآورد و از س//وي ديگر بس//تر فعاليتهاي س//الم اقتصادي در كشور را تخريب ميكند و از همه بدتر وهن ملت ش//ريف و بزرگ ايران است. قاسمي تصريح كرد: اصرار آقاي نبويان بر دروغهاي خيالپردازانه و به خطر انداختن منافع ملي بر اس//اس توهمات و افتراها از اين دست اس//ت كه نهتنها تمامي مرزهاي شرع، انصاف و اخالق را پشت سر گذاشته بلكه قبل از هر چيز توهين به شعور ميليونها ايراني به شمار ميرود.

قاسمي افزود: برخالف آنچه آقاي نبويان به دروغ اما با قسم جالله در سخنراني خود در خانه خدا ادعا كرده بودند، اوال طرف تعامل كش//ورها در گ//روه ويژه اقدام مالي يا همان ،FATF يك نهاد بينالمللي است و نه دولت آمريكا؛ ثانيا گروه ويژه اقدام مالي هيچگونه سازوكاري در رابطه با افراد ندارد. اصوال در گروه ويژه اقدام مالي در مورد نظامهاي مالي و بانكي صحبت ميشود نه افراد چه رس//د به اينكه از كسي نام برده شده باشد. سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: البته ايشان در نشست خبري روز پنجشنبه از ادعاي خودكهباقسمجاللهگفتهبودندكه:بهخداقسم! رفتن تعهد دادن به ،FATF س//روران عزيز، در FATF وزير مملكت رفته به آمريكا تعهد داده حاج قاسم سليماني رو كت بسته تحويل بده، اسم حاج قاسم تو FATF اومده، يك پله عقبنشيني كرده و قبول ميكنند كه نام سردار سليماني در FATF نيست. اما بهجاي پذيرش اشتباه، ادعاي كذبجديديمطرحميكندمبنيبراينكهنتيجه اجراي تعهدات FATF تحويل دادن امثال سردار سليماني است. وي افزود: البته ايشان كه در بخش ديگري از سخنان خود مركز غنيسازي فردو را »نيروگاه« فردو ناميده است (!) حرجي نيست اما كساني كه از حداقلي از فهم صادقانه حقوقي و بينالمللي برخوردار باشند، متوجه هستند كه FATF يك سازوكار مالي بينالمللي است كه هيچ ارتباطي با استرداد اتباع بين كشورها ندارد و استرداد اتباع تنها در قالب معاهدههاي دوجانبه صورت ميپذيرد كه صدالبته جمهوري اسالمي ايران چنين توافقي هيچگاه با آمريكا نداش//ته و نخواهد داشت.

اين اتهامات در حالي به دولت يازدهم زده ميش//ود كه به نظر ميرس//د جناح اصولگرا براي بازيابي شكس//ت خ//ود در اين انتخابات ميخواهند ريش//ه و بن اصالحطلبان را بزنند. اگر ت//ا پيش از اين دس//تمايه تخريب دولت مسايل س//ادهاي بود كه دين افراد را به خطر ميانداخت اما حاال اصالحطلبان متهم به فروش افراد بلندمرتبه نظامي ميشوند. اتهاماتي كه ظاهرا قرار اس//ت با آن دست اين افراد را براي دستكاري افكار عمومي تا جايي باز بگذارد كه بتوانند در چهار س//ال آينده جايگاه از دست رفت//ه خود را بازيابند. به نظر ميرس//د دولت دوازدهم بايد با عزمي آهنين مراقبت تحركات جبهه مقابل باش//د چراكه اتهام تحويل سردار سليماني احتماال در آينده نزديك به اتهامات بزرگتري همچون فروش كشور منتهي ميشود تا به كل ريشه اصالح و اصالحطلبي در كشور از بن قطع شود. اين گفتهها كه به نظر ميرسد تنها تفكرات يك نفر نيست و جريان مشخصي براي س//اقط كردن دولت دوازدهم كار خود را از روز بعد از انتخابات آغاز كرده منتظر اس//ت ت//ا از هر بهانه كوچكي غول بزرگي بس//ازد و به خورد مردمي بدهد كه معموال در مس//ايل بزرگ مملكتي قوه تحليل ندارند تا بتوانند در زمينههاي تخصصي نظ//ري بدهند. بنابراين دول//ت دوازدهم مجبور خواهد بود دس//ت به عصات//ر از گذش//ته راه برود تا گزك دس//ت تخريبگران دولت ندهد تا بتواند در اين فضاي ناعادالنه سياس//ي بخشي از اهداف خود را به ثمر برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.