نامه سرگشاده علي مطهري به رييس قوه قضاييه در مورد حصر

Jahan e-Sanat - - News - موضع سیاسی

نايب رييس مجلس ش//وراي اس//المي در نامهاي به رييس ق//وه قضاييه به اظهارات اخير وي درباره موضوع حصر واكنش نش//ان داد و از وي خواست اقدام عاجلي براي رفع حصر انجام دهد. در نامه علي مطهري خطاب به آملي الريجاني آمده است: رييس محترم قوه قضاييه، اخيرا در جمع مسووالن عالي قضايي فرمودهايد: »نقل كردهاند كه كانديدايي در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است كه ما آمدهايم حصر را بشكنيم. شما چه كارهايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟«

به عرض ميرساند رييسجمهور طبق اصل «113» قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است و وقتي اقدامي مانند حصر خانگي برخالف اصول «32» تا «37» قانون اساس//ي است، وظيفه دارد در دفاع از حقوق شهروندي ملت اقدام كند، خصوصا كه شعارهاي مردم در انتخابات اخير نشان داد كه اين موضوع خواست اكثريت ملت ايران است. اين، ادبيات مناسبي نيس//ت كه به رييسجمهور كه مسوول اجراي قانون اساسي است و حدود 24 ميليون راي داشته- و اگر از ادامه رايگيري جلوگيري نميكردند ش//ايد 26 ميليون راي داشت- بگوييد شما چهكارهايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟ از شما سوال ميكنم ش//ما كه كارهاي هستيد، براي حل اين موضوع چه اقدامي كردهايد؟ آيا مجازات ادامه حصر خانگي تا زماني كه آنها از دنيا بروند بدون حكم دادگاه علني صالح، كار درستي بوده است؟ فرمودهايد: »عاليترين نهاد امنيتي كشور در اين زمينه تصميمي اتخاذ كرده اس//ت.« من عرض ميكنم اوال رييس اين عاليترين نهاد امنيتي كشور رييسجمهور است و ميتوان//د براي تغيير اين تصميم اقدام كند. ثانيا اين نهاد زماني كه كشور در حال آشوب بود، اضطرارا اين حق را داشته است كه به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراري آرامش حكم به حصر خانگي بدهد اما بحث در ادامه آن اس//ت. آيا ش//وراي عالي امنيت ملي پس از آرامش جامعه و رفع خطر ميتوانس//ته حكم به مجازات ادامه حص//ر بدهد، يعني كار قوه قضاييه را انجام ده//د؟ آنهم بدون هرگونه محاكمهاي و شنيدن دفاعيات آنها و پرداختن به پرونده ساير طرفهاي فتنه س//ال 88 ؟ همچنين فرمودهايد: »به فرض كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه خود را ملغي كند و رفع حصر اتفاق بيفتد، در اين صورت تازه كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي به اين موضوع آغاز ميشود و تصميم در مورد اين اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضي رسيدگيكننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانوني خواهد بود.«

جالب است در واقع ميفرماييد قوه قضاييه پس از مجازات هفت سال حصر خانگي بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاكمه ميكند تا ببيند مجازات او چيست. مستدعي است اين حرف را تكرار نفرماييد كه موجب وهن نظام جمهوري اسالمي است. حفظ اقتدار قوه قضاييه كه جنابعالي به درستي دنبال آن هستيد با رفتار عادالنه اين قوه و دفاع از حقوق آحاد ملت، حتي كساني كه به زعم شما فتنهگر بودهاند به دست ميآيد نه اينكه بخشي از وظايف خود را به شوراي عالي امنيت ملي محول كنيد و در عوض به اظهارنظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازيد. البته اظهارنظر درباره اين مس//ايل پس از پاسخ به سواالت قضايي مردم بياشكال است.

از جنابعالي ميخواهم براي رفع ادامه حصر خانگي كه در حال تبديلبهمعضليبرايجمهورياسالمياست،اقدامعاجلمبذول فرماييد.بجاستكهاينهفتسالحصرخانگيبهعنوانمجازات طوالني كردن اعتراضات آنها كه موجب سوءاستفاده دشمن شد، منظور شود و به آن خاتمه داده شود. البته انتظار رسيدگي به اتهامات طرفهاي مقابل نيز به جاي خود باقي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.