حلمشكالتكشوردركنارباهمبودنامكانپذيراست

Jahan e-Sanat - - News -

خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: ملت مس//لمان باي//د به خدا توجه كنند و نبايد به حاكم سعودي كاري داشته باش//ند بنابراين حاكم حاكمي بيشرم است اما ملتها بايد در برابر ظلم بايستند. آيتاهلل محمد اماميكاشاني در خطبه نماز جمعه با اشاره به سالگرد ارتحال حضرت امام خمين//ي)ره( گفت: امام اس//الم را به دنيا ارائه كرد؛ اسالمي كه مرده بود و جز اسمي و رسمي از آن باقي نمانده بود. اما امام اس//الم را به دنيا ارائه كرد البته يك گونه حقيقي از اسالم ارائه شد و حقيقت كامل اسالم را شخص ام//ام زمان)عج( ارائ//ه ميكند و اين حقيقتي است كه دنياي استكبار از آن وحشتكردهاست.خطيبموقتنماز جمعه تهران با اشاره به انتخابات 29 ارديبهشتماهگفت:بحمداهللانتخابات به گونهاي برگزار شد كه با حماسهاي كه ملت آفريدند چشمان دنيا در برابر صفهايطوالنيمردمكهپايصندوق راي حاضر شدند، خيره شد.

اماميكاشاني با اشاره به اختالفات در جهان گفت: ملتها خود پارهپاره و مجزا شدند و به جان هم افتادند و دعوت قرآن را پاسخ نداديم و به گفته رهبر معظم انقالب اگر هم پاسخي داديم، غلط بود بنابراين بايد وحدت داش//ته باشيم. در دنيا و جوامع اين هم//ه ظالم و جنايت//كار وجود دارد و ع//ده كمي از اين ظالمان در برابر جمعيت ميلي//اردي دنيا قرار دارند. قرآن ميگويد چرا ظلم ميكنيد و اين ناآرامي، ياس جامعه بشري، فساد و همه به دليل يك كلمه است و آن، اين اس//ت كه از خدا بريده و به دنيا توج//ه كردهايد. خطيب موقت نماز جمعهتهرانگفت:ملتمسلمانبايد به خدا توجه كنند و نبايد به حكام سعودي كاري داشته باشند بنابراين حاكم، حاكمي بيش//رم اس//ت اما ملتها بايد در برابر ظلم بايستند.

وي با اش//اره به سفر ترامپ به عربس//تان گفت: اي//ن چه وضعي است كه ترامپ به خاورميانه بيايد و از ري//اض ك//ه برميگردد بگويد رفتم صدها ميليارد دالر به آمريكا برگردان//دم. مگر م//ال تو و آمريكا بود كه به آمريكا برگرداندي. اينها غارت و دزدي اس//ت و مال حاكم سعودي نيس//ت بلكه بيتالمال و متعلق به ملت اس//ت. وي با بيان اينكه روي سخنم با دولت سعودي نيست بنابراين تكليف آن مشخص اس//ت، گفت: ميگوي//م مگر اين كالم خدا نيس//ت و خدا قرار نداده ك//ه كافر بر مس//لمان نف//وذ پيدا نميكند. هر كس بخواهد با طناب ترام//پ و عربس//تان در چاه برود سرنوشتش همان است و به حول و قوه خداي متعال همهشان را نابود خواهد كرد. وي تاكيد كرد: جهان اسالم بايد بيدار باشد و جواب اين حاكم//ان دروغي//ن را بدهد، بايد برخيزن//د و در براب//ر اين كارهاي حاكمان بايس//تند و جل//وي اين بيآبرويي را بگيرند. اماميكاشاني با اش//اره به ش//رايط منطقه گفت: در جهان//ي زندگ//ي ميكنيم كه وضعمان اين است كشورهايي كه خود را اسالمي ميدانند با آمريكا ك//ه خ//ودش تربيتكننده داعش است همدست ميش//وند. آمريكا به س//عوديها اسلحه ميفروشد و ميگويد با تروريست مبارزه كنيد ي//ا حت//ي ميگويد چ//ه جايي را مورد ه//دف قرار دهيد. وي تاكيد كرد: آمري//كا كميتهاي تش//كيل داده ب//راي بيثبات ك//ردن ايران كه البته 40 س//ال است اين كارها را انج//ام ميدهد و اين مزخرفات را ميگويد، مردم، دش//من چنين است و بايد مراقب باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.