ديوان عدالت اداري سند0302 را ابطال كند

Jahan e-Sanat - - News - نمازجمعه

خطيب جمعه مش//هد مقدس با اش//اره به سند 2030 گفت: بحث ما اين نيست كه در اين سند كدام ماده با دين ميسازد و كدام ماده نميسازد، حرف ما در اصل اين س//ند است كه با مبناي فك//ري و اصول اعتقادي و ارزشي و ديني ما منافات دارد.

سيداحمدعلمالهديدرخطبههاي نماز جمعه مشهد بيان كرد: ما از اين هراس داريم در داخل مملكت خود ما امام به وس//يله نخبگان سياس//ي فراموش شده و تحولسازي امام در دنيا فراموش شود، دنيا امام را شناخته و دنبال امام راه افتاده، بيداري اسالمي و جهاني در دنيا شكل گرفته اما هراس داري//م در داخل جامع//ه خودمان و داخل نظام ما، يك عده نخبه سياسي ام//ام را فراموش و تص//ور كنند امام دولتي راه انداخته و اين دولت امروز به دست آنها افتاده و بايد بيشتر ببرند و بخورند و تحولسازي امام را فراموش كنن//د و حتي تز امام را نيز فراموش كنند و بخواهند نظام ما را به همان بستري برگردانند كه امام از آن ما را نجات داد و اين س//ند 2030 چنين خصوصيت//ي دارد. علمالهدي گفت: س//ندي تحت عنوان توس//عه پايدار كه س//ازمان ملل ديكته كرده است را بايد همه دنيا بپذيرند و مواد آن را تا 2030 اجرا كنند و طي 15 س//ال تمام دنيا تحت يكنواختي فرهنگي قرار گيرد. اين سند ريشه آمريكايي دارد ولو اينكه در سازمان ملل تدوين ش//ده باشد و همسر اوباما تمام مفاد آن را در دوحه قطر تش//ريح و افش//ا كرد و س//پس در 2015 در سازمان ملل تنظيم شد.

وي افزود: بحث ما اين نيس//ت كه در اين س//ند كدام ماده با دين ميس//ازد و كدام ماده نميس//ازد، حرف ما در اصل اين سند است كه با مبناي فك//ري و اصول اعتقادي و ارزش//ي و ديني ما منافات دارد، اصل سند در راستاي جهانيسازي و رياست و سيادت آمريكاست يعني كشورهاي دنيا را در سپتامبر 2015 جمع كردند تا در اجالسي شركت كرده و اين سند را پذيرفته و امضا كنند. علمالهدي افزود: اين سند 17 هدف اصلي دارد و 169 هدف فرعي براي آن تعريف شده تا همه كشورها اقدام عملي ب//راي تحقق حكومت يكپارچ//ه كنند. اكن//ون ميگويند يا ش//وراي عالي انقالب فرهنگي يا مجلس بايد س//ند را ابطال كند اما رس//يدگي به اي//ن قضيه از وظايف ق//وه قضاييه براس//اس اصل قانون اساسي اس//ت. وي بيان كرد: اصل «170» قان//ون اساس//ي ميگويد اگ//ر دولت مصوب//هاي و معاهدهاي داشته باشد كه خالف قانون اساسي باش//د ديوان عدالت اداري ميتواند آن را ابط//ال كن//د و اميدواري//م با حضور ش//خصيتي دين//ي در راس قوه قضاييه، ايش//ان ب//ا همت وارد عرصه ش//ده و ديوان عدالت اداري اين سند را ابطال كند.

نباي//د ي//ك مش//ت عناص//ر مادهپرس//ت و پوسيدهمغز مستكبر در آمري//كا و اروپ//ا براي ما س//ند تنظي//م و يك عده عزي//زان ما آن را ندانس//ته امض//ا كنن//د ت//ا ما از جهانيس//ازي حضرت مهدي)عج( دست برداريم. مگر اين ملت دست برميدارند؟ بچههاي ما با »يامهدي ادركني« وارد ميدان ش//دند. مگر از جهانيس//ازي مهدي)عج( دست برميداري//م؟ اميدواري//م خداون//د متع//ال هم به عزيزان مس//وول ما بينش مس//ووالنه عطا كند تا خون ش//هدا و عظم//ت ام//ام را در همه مديريته//ا و سياس//تگذاريها در نظر بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.