كمبود تعرفهها عمدي نبود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- س//خنگوي ش//وراي نگهبان گفت: انتخاب//ات اين دوره را از جه//ت تخلف//ات متفاوت نميبينم و همان تخلفاتي اس//ت كه در گذشته نيز بود. عباسعلي كدخدايي افزود: قوه قضاييه با ستاد ويژهاي كه تشكيل داده، خيلي سريع به تخلفات رسيدگي و در حال بررسي آن اس//ت و اينها در پيش//گيري از اين تخلفات براي دورههاي آينده موثر است. وي با اشاره به اينكه گستردگي و تنوع تخلفات را داشتيم و فهرس//تي از ش//كايتها و اعتراضات در بيانيه شوراي نگهبان آمده اس//ت، اضافه كرد: كمبود تعرفهها در برخي ش//عب، تاخير در برخي ش//عب رايگيري، اخالل در روند رايگيري، دستكاري احراز هويت، صادر نكردن كارت براي نمايندگان نامزدها، رعايت نكردن بيطرفي در آگهي عنوان اس//امي نامزدها، تعطيلي زودهنگام شعب، تبليغ به نفع نامزدها، اس//تفاده از امكانات دولتي، جانبداري از دخالت برخي مقامات، تطميع، تهديد و خريد و فروش آرا، مخدوش بودن تعرفهها و جلوگيري از حضور نمايندگان نامزدها در شعب و تخلفاتي از اينگونه موارد انجام شده كه در انتخابات قبلي هم سابقه داشته است. كدخدايي در پاس//خ به اين پرس//ش كه آيا كمبود تعرفهها عمدي بوده اس//ت، گفت: شوراي نگهبان به اين نتيجه نرسيد. وي ادامه داد: برخي آمار از جمله وجود پنج ميليون تعرفه بدون مهر در فضاي مجازي منتشر شد كه خندهدار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.