رييسي در عمر قضايي خود يك حكم قتل هم صادر نكرد!

Jahan e-Sanat - - News -

ايلن/ا- عضو مجمع تش//خيص مصلحت نظام ب//ا انتقاد از برخي س//خنان روحاني در دوران تبليغات انتخابات رياستجمهوري گفت: آيا اين سخن خردمندانهاي بود كه بگويند مردم به كسي كه 38 سال حكم قتل و زندان امضا كرده راي نميدهند. اتفاقا آقاي رييس//ي در همه عمر قضايي خود يك حكم قتل هم صادر نكرده است. غالمعلي حداد عادل گفت: بر فرض اينكه كسي قاضي بود حكم قتل چه كسي را صادر كرد؟ مگر غير اين اس//ت كه ش//ما در زير پوست مردم قصه منافقان را مطرح كرديد. آيا نبايد ملت از همه كس//اني كه ش//ر اينها را از س//ر مردم كم كردند ممنون باشند. وي گفت: من نگران كشور بودم تا سخنان و رفتارها در انتخابات باعث تفرقه در جامعه شود اما خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد اما عصبانيت و ناراحتي كه وجود دارد، قابل تامل اس//ت. وي تصريح كرد: انتخابات خوب انتخاباتي است كه همه مردم رييسجمهور منتخب را رييسجمهور خود بدانند مخصوصا وقتي كه شوراي نگهبان تاييد ميكند. ولي خب يك قانون است و يك دل، جواب دل مردم را چه ميدهيد، درس//ت است كه مردم در برابر شوراي نگهبان سكوت كردند ولي بايد ديد در دل چه دارند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.