وزير ارتباطات مهمان اين هفته مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ايرن/ا- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اين هفته براي پاس//خ به س//وال دو نماينده در مجلس حضور مييابد. همچنين وزير كشور گزارش//ي از روند چگونگي برگ//زاري انتخابات به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ارائه ميكند. مجلس شوراي اسالمي اين هفته روزهاي سهشنبه و چهارشنبه جلسه علني دارد. محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناري اطالعات قرار است براي پاسخ به سوال نادر قاضيپور نماينده اروميه و حسينعلي حاجيدليگاني نماينده شاهينشهر در جلسه علني مجلس ش//وراي اس//المي حضور يابد. همچنين قرار است، عبدالرضا رحمان//ي فضلي وزير كش//ور از روند و چگونگي برگ//زاري انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري، شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مياندورهاي مجلس شوراي اسالمي گزارشي به نمايندگان ارائه دهد. گزارش كميس//يون صنايع و معادن مجل//س در مورد حادثه معدن زمس//تان يورت آزادشهر هفته آينده در مجلس قرائت ميشود. خانه ملتيها قرار اس//ت در جلس//ات هفته آينده خود، اليحه يك فوريتي ارائه تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روس//تاها با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته، عشايري و مرزي و اليحه معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسالمي ايران و كره را بررسي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.