هشيارباشيموباوركنيمانتخاباتتمامشدهاست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- معاون سياسي دفتر رييسجمهور درباره ايجاد دوقطبي در فضاي سياسي كشور هشدار داد. حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر رييسجمهور در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: گام نوين برخي دوس//تان در تداوم همان كپيبرداري 4) درصد- 96 درصد(، ذهنيتسازي اجتماعي ‪(16 -24)‬ با تبديل نماد فقر- غنا به فرش//ته- شيطان يا پاك- پليد است؛ اين اقدام براي دو قطبيسازي شديد در كشور، در پساانتخابات با گسترش از اقتصاد به عرصه فرهنگ و رسانه طراحي شده است اما اين گام جديد اقدامي خطرناك است؛ تئوري جامعه »پاك- پليد« انديشهاي بحرانآفرين در تاريخ با ظاهري متين بوده است؛ تفكري خطرناك كه حاصلي جز خشونت، نزاع فكري و حرمتزداي//ي مل//ي دربر ندارد. در اين طراح//ي، حيات اجتماعي، فرهنگي و رس//انهاي، تاوان بحرانها را پرداخته و جامعه حساس//يت خود را به جهت نابس//امانيهاي رواني در اين تقابل از دس//ت خواهد داد. هشيار باشيم و باور كنيم انتخابات تمام شده است، بر سر شاخ، بن نبريم، سينهها از كينهها پاك كنيم، دست به دست هم دهيم و به ياري اين ملت بشتابيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.