ترامپ خواستار ابقاي فرمان منع مهاجرتي 6 كشور از جمله ايران شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- گزارشها حكايت از آن دارد كه دولت دونالد ترامپ براي ابقاي دستور منع مهاجرتي جنجالبرانگيز خود به ديوانعالي فدرال مراجعه كرده است.بهگزارشرويترزيكدادگاهتجديدنظرفدرالاخيراعليهدستورالعمل ترامپ كه در نظر داشت مانع از ورود مهاجر و مسافر از ايران و پنج كشور با جمعيت بهطور عمده مسلمان به اياالت متحده شود راي داد. شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر فدرال پنجشنبه 26) مي( حكم داد كه هدف اصلي دستور ترامپ تبعيض عليه مسلمانان است و درخواست وكالي دولت براي ابقاي فوري آن به داليل امنيت ملي را رد كرد. وزارت دادگستري آمريكا - كه بهعنوان وكيل دولت در اين پرونده عمل ميكند- از آن حكم به ديوان عالي شكايت كرده و تقاضاي استيناف داده است. پيشتر نيز يك دادگاه ديگر آمريكا فرمان منع مهاجرتي ترامپ را لغو كرده بود. ترامپ در اولين فرمان منع مهاجرتي خود اتباع هفت كشور را هدف قرار داده بود كه پس از مخالفتهاي گوناگون داخلي و خارجي مجبور شد نام عراق را از اين ليست خارج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.