دولت به اکثریتی که به یارانه » نه« گفتند پاسخگو باشد

درمان اقتصاد ایران از نگاه صفایی فراهانی؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی - تنها راه مقابله با مشکالت اقتصادی کنونی ایران، انجام اصالحات ساختاری دربدنهاقتصادوسیستمبانکیکشوراستودولت دوازدهم باید آن را به عنوان جدیترین اولویت در بین سیاستهای اقتصادی خود در نظر گیرد. در واقع اگر دولت دوازدهم به دنبال دستیابی به اهداف بلندمدتی همچون رشد اقتصادی پایدار و اش//تغالزا و ثبات اقتصاد کالن است، چارهای جز بازنگری در سیاس//تهای اقتصادی مخرب و معیوبی که س//الیان س//ال گریبانگیر کشور شدهاند، ندارد.

در این راه دولت ممکن است ناچار شود برخی وعدههای انتخاباتی خود را مورد بازنگری و تعدیل قرار داده و اقداماتی انجام دهد که خواهناخواه به نارضایتی بخشی از جامعه منجر شود. با این وجود منافع ملی کشور در بلندمدت ایجاب میکند که دولت دس//ت به اصالحات ساختاری و پرداخت هزینههای سنگین تغییرات در جامعه بزند که نیازمند حمایت مردم و اتکا به سرمایه ارزشمند اجتماعی به دست آمده از طریق کسب آرای 58 درصدی ایرانیان به روحانی است.

کارشناس//ان نیز ب//ر این باورن//د که اصالح سیاس//تها و س//اختارهای معی//وب اقتص//اد پیششرط اصلي بازگشت رونق به اقتصاد ایران به ش//مار میرود و بهبود اوضاع معیشت مردم، خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد در کشور تنها از طریق اتخاذ سیاستهای اصالحی توسط دولت آینده به وقوع خواهد پیوست.

در همین حال محسن صفایي فراهاني بر این باور است که اصالح ساختار اقتصاد ایران و ایجاد رونق اقتصادی برای بخشهایی از اقتصاد ایران که هنوز از رکود خارج نش//دهاند، از اولویتهای مهم اقتصادی دولت دوازدهم هستند.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مواردی مانند اصالح نظام بانکداری، پایین آوردن ریسک اقتصادی و بهبود فضای کس//ب و کار به عنوان مولفههای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول، اظهار کرد: کاهش نابرابری از طریق توزیع یارانه نقدی حاصل نخواهد شد و تنها با افزایش رشد اقتصادی و بهبود بهرهوری، فاصله درآمدی موجود از بین خواهد رفت. حذفسريعيارانهها صفاییفراهانی مهمترین مشکل امروز اقتصاد ای//ران را معیش//ت مردم خوان//د و گفت: بهبود وضعیت اقتصادی دهکهای پایین درآمدی، نه از راه توزی//ع یارانههای نقدی بلکه از راه افزایش رشد اقتصادی و بهبود درآمد و سرانه و افزایش بهرهوری در ایران محقق خواهد شد.

وی در همین باره تاکید کرد: دولت دوازدهم باید سریعا یارانه ثروتمندان را قطع کند و بیش از ای//ن تعلل نکند ت//ا راه را بر ادامه اتالف منابع کشور ببندد.

وی بیان ک//رد: یک//ی از اولویتهای دولت، اصالح مسیر انحرافی هدفمندی یارانههاست که از سال 1389 آغاز شد و آثار زیانباری به دنبال داشت. یکی از وظایف دولت دوازدهم این است که با توجه به تجربهای که در سالهای گذشته به دست آورد هدفمند کردن یارانهها را که یکی از الزامات ساختار اقتصادی است به مسیر درست هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این جهت که هم بازار انرژی به سمت و سوی درست سوق داده شود و هم یارانهها را سامان دهد، دولت باید برای اصالح ساختاری این بخش اقدام جدی کند و با مکانیسمی به فکر بهینه کردن سرانه مصرف انرژی هم برآید. در نظر داش//ته باشیم در دولت دهم کامال این موضوع فراموش شد و در اصل نه بهینهسازی مصرف انرژی که پرداخت یارانه آن هم به صورت همگانی هدف قرار گرفت و رویه غلط پرداخت یارانه نقدی در جامعه آغاز شد.

وی خاطرنش//ان کرد: دریافت یارانه 45 هزار تومانی با وجود تورم باالی 20 درصد که بعدها به 40 درصد هم رس//ید هیچ کمکی به اقش//ار فرودس//ت جامعه نکرد. ممکن است در برخی جوامع به صورت محدود ب//رای پرداخت یارانه اق//دام کنند ولی راهکار بلندمدتی به حس//اب نمیآید. دولت باید تواناییهای جامعه را باال ببرد و با باال بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

صفاییفراهان//ی تاکید ک//رد: یارانه نقدی به هیچوجه راه درمان نیس//ت و متاسفانه در ابعاد سیاس//ی بعضی میخواهند از آن برد سیاس//ی داش//ته باشند و با سوءاستفاده از شرایط جامعه به فکر خرید رای مردم میافتند، در حالیکه اگر مسووالن میخواهند با مردم صادق باشند نباید چنین پیشنهاداتی به مردم بدهند، آنها بهتر است شرایط کشور را برای مردم شرح و صادقانه به آنها توضیح دهند که اگر درآمد سرانه کشور باال رود آنه//ا نیازی به دریافت یارانههای نقدی از دولت نخواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هر صورت85 درصدبهایندولترایدادندوبااینکه میدانستند رقیب دولت گفته بود یارانه را سه برابر میکند و دولت حاضر هم هیچ قولی در این زمینه نداده بود و بنابراین دولت باید به اکثریتی که به یارانه »نه«، گفتند پاسخگو باشد.

وی ضمن اش//اره به وجود ظرفیت اجتماعی خروج از پرداخت یارانه نقدی، گفت: امروز دولت بعد از چهار سال هم نمیتواند بگوید که اطالعاتی از وضعیت اقتصادی مردم ندارد. دولت چهار سال وقت داش//ت که از مردم ب//ا روشهای مختلف آمارگیری کند. ضمن اینکه یک سرشماری هم انجام داده و دولت میتواند در این زمینه سریعا اقدام کند. سیستممعیوبوعقبافتادهبانکی وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران مش//کالت یک بعدی نبوده و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد. بحران اقتصادی ایران از امروز شروع نشده بلکه نقطهآغازآنبهسال6831 برمیگرددکهتاکنون نیز ادامه داشته و امیدواریم دولت دوازدهم به این بحران به طور کامل فائق آید و جهت اقتصادی کشور را به سمت مثبت هدایت کند.

این کارش//ناس اقتص//ادی اضافه کرد: یکی از مس//ایلی که باید در اولویت دولت قرار گیرد، موضوع رکود است که از سال 1389 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درس//ت است که دولت در سال گذشته به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کرد و بخشهای//ی از اقتصاد ایران از رکود خارج شد ولی اگر بخواهند تحقق رشد اقتصادی مناسب را در همه زمینهها عملیاتی کنند باید به چند مولفه توجه کنند.

صفاییفراهانی به ایس//نا گف//ت: یکی از این مولفههاسیستمبانکیکشوراست.سیستمبانکی کشور معیوب و عقبافتاده است. در نظر بگیرید که نظام بانکداری کش//ور حتی در حوزه خلیج فارس نیز جزو کشورهای عقبافتاده به حساب میآید و متحول ش//دن این سیس//تم، کارهای پیوسته و برنامهریزی شده و منسجم میطلبد. به هر حال اکنون بیش از 90 درصد منابع مالی موردنیازبخشخصوصیازبانکهاتامینمیشود، اگر بانکها ساماندهی نشوند، آثار زیانباری برای اقتصادکشور خواهد داشت.

وی مولف//ه دیگ//ر اقتصادی ک//ه باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد را پایین آوردن ریس//کهای اقتصادی کش//ور خوان//د و گفت: نمیت//وان با رتبه هفت که بدترین ریس//ک در دنیاس//ت و فقط چهار یا پنج کشور دنیا در این ردهبندی قرار میگیرند، سرمایهگذاران را برای ورود به کشور ترغیب کرد، با این درجه از ریسک حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تمایلی برای سرمایهگذاری در ایران ندارند. وی افزود: در کنار این مولفهها، تعامل بینالمللی بسیار مهم است.

اینفعالاقتصادیتصریحکرد:نیازجدیاست که با دنیا رابطه گس//ترده و معقول برقرار شود. نمیشود با روابط محدود سیاسی و بسته با دنیا تحرک باالیی را در اقتصاد تجربه کرد. اگر امروز صادرات چین باالی دو هزار میلیارد دالر است، برای آن است که با یک تعامل همهجانبه در تمامی قارهها توانسته است دنیا را فتح کند!

صفاییفراهانی گفت: اگر ما هم بخواهیم به رشد هش//ت درصدی مستمر دست پیدا کنیم باید به بازاری بالغ بر یکصد میلیارد دالر صادرات صنعتی ساالنه دس//ت پیدا کنیم. بدون تعامل واقعی و عاقالنه با دیگران دستیابی به محصوالت جدید و بازارهای مناسب امکانپذیر نیست. مسیرخروجازركود صفاییفراهانی برونرفت از رکود و داشتن رشد اقتصادیمستمررانیازمنداقدامهمهجانبهخواند و گفت: امید است که در دولت دوازدهم به این نکات توجه و شرایطی فراهم شود که ساختارهای اقتصادی اصالح شود. همچنین تعامل گسترده با کشورهای صنعتی جهان و اصالح جدی سیستم بانکداری کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در کنار این موارد الزم است دولت در موضوع صندوقهای بازنشستگی که نگرانی جدی پیرامون آنها وجود دارد ورود کند. باید به صورت ج//دی برای ادامه حیات این صندوقها برنامه مناسبی تدوین شود و با پتانسیل مناسبی به سمت حل آنها برود وگرنه صندوقها میتوانند بار سنگینی را بر کشور تحمیل و عمال مشکالت زیادی را ایجاد کنند.

این کارش//ناس با تاکید مجدد بر ریس//ک سرمایهگذاری باال در ایران اعالم کرد: این ضریب ریسک، گریبان سرمایهگذاری را گرفته است.

ویخاطرنشانکرد:دردولتاصالحاتضریب ریس//ک چهار بود و دولت تالش میکرد که آن را به بخش آخر سه برساند ولی در جریان دولت نهم و دهم افزایش یافت و به هفت رس//ید. در چنین شرایطی امکان جذب سرمایه وجود ندارد و بعید میدانم که در مدت کوتاهی این مشکل را بت//وان حل کرد. تنها راهحل موجود باال بردن تعامل با بانکهای بینالمللی است تا شرایطی را فراهم کنند که از تسهیالت بانکهای خارجی برای س//رمایهگذاری در زمینههای نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و حملونقل استفاده کنند وگرنه بعید میدانم سرمایه خارجی به ایران بیاید. وی افزود: اگر به فکر جذب س//رمایه باشند باید تحوالت بنیادینی ایجاد کنند که حداقل ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایهگذاری در ایران جذب شوند. به هر حال برخی گزارشها حاکی از آن است که ایرانیان مقیم آمریکا بعد از کلیمیها ثروتمندتریناقلیتمقیمآنکشورهستند.دولت میتواند با بهبود شرایط سرمایهگذاری در کشور زمینه را برای ورود این افراد به ایران فراهم کند. آوردن این افراد به کشور میتواند در محیط کسب و کار هم اثر مثبت بگذارد.

صفاییفراهانی ضمن اشاره به لزوم واگذاری اختی//ارات به بخشخصوص//ی گفت: نگاهی به اج//رای اصل «44» نش//ان میدهد که قرار بود صنایع سنگین، راهآهن، نفت و گاز و ... در اختیار بخشخصوصی قرار بگیرد. ولی به جای اینکه این موارد در اختیار بخشخصوصی قرار گیرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهایی واگذار شد که از دل حکومت درآمده بودند و به این ترتیب فقط جای این ثروت عوض شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.