پرداخت وام 5 میلیون توماني

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرس//تان خانوار میتوانند حساب یارانه نقدی خود را ب//ه عنوان ضمان//ت وام پنج میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تس//هیالت پنج س//اله و نرخ سود 18 درصد است.

حمیدرض//ا غنیآبادی اعالم کرد: بانک مرکزی از س//ال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند. وی افزود: این کارتهای اعتباری برای خدمات درمانی، کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز قابلیت استفاده دارند.

این مقام مس//وول در بانک مرکزی با تش//ریح جزییات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارائه تس//هیالت آسان به مردم گفت: بانک مرکزی همواره در پی این است که تسهیالت را با روشی سریع، ساده و ارزان در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالی است که یکی از مشکالتی که به ویژه در بحث تامین مالی خرد مبتالبه خانوارها بوده، این است که تامین مالی با تشریفات اداری طوالنی صورت میگیرد و حتی ممکن است برای متقاضیان، امکانپذیر نباشد.

غنی آبادی افزود: در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛ در این میان، رویکرد اصلی این بود کهکارتهایاعتباری،بهتدریججایگزینتسهیالتخردبانکی یا تمامی تسهیالت، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.

وی تصریح کرد: دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری س//ال قبل ابالغ ش//د که بر مبنای آن، سقف تسهیالت 50 میلیون تومانی ب//رای کارتهای طالیی، نقرهای و برنزی در نظر گرفته ش//ده و نرخ سود هم همان 18 درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود؛ در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد چراکه سرعت استفاده از تسهیالت بانکی افزایش مییافت.

غنیآبادی ادامه داد: موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و سادهسازی فرآیند اعطای تسهیالت بود که دریافت تامین مالی راحتتر از گذشته شود اما یکسری ایرادات و نقدهایی به تامین مالی خرد وجود داش//ت، از جمله آنها در بحث فاکتورهای صوری بود که پیچیدگیها، رانتها و مالحظات شرعی به دنبال داشت؛ به این معنا که وقت//ی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه و موضوع دریافت وام را تس//هیالت خرید خودرو عنوان میکرد، به لح//اظ ش//رعی باید حتما آن وام را ب//رای خرید خودرو مصرف میک//رد و اگر غیر از ای//ن رخ میداد، مالحظات شرعی وجود داشت.

وی به مهر گفت: کارتهای اعتباری این امکان را فراهم میکردکهفردباخیالراحت،منابعرابرایتامینهرنیازمندی خود اعم از کاال و خدمات مصرف و مبلغ آن را هم بر مبنای توافق با بانک پرداخت کند. نکته دیگر این است که در بخش خدمات میتوان از آن کارتها استفاد کرد؛ به این ترتیب که برای خدمات درمانی و کمک پرداخت ش//هریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز، کارتهای اعتباری قابلیت استفاده دارند؛ در حالی که این موارد قبال وجود نداشت و اگر کارت مرابحه ایجاد نمیشد، بانکها نمیتوانستند اعطای تسهیالت را برای خدماتی مثل درمان و ش//هریه تحصیلی بدهند لذا این مباحث باعث ش//د کارت اعتباری به عنوان یک مزیت مطرح شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در میانمدت و بلندمدت در پی این است که کارتهای اعتباری را جایگزین روشهای اعطای تسهیالت خانوار و به سادهسازی دریافت وام کمک کند بنابراین متقاضیان، نیاز به رفت و آمد مکرر به بانک یا تهیه فاکتور و هزینهکرد آن نداشته باشند؛ البته در این میان دریافت وثایق از سوی بانکها نیز خود یک معضل بود.

غنیآبادی تصریح کرد: بانکها از مشتریان وثایقی را طلب میکردن//د که بعضا مردم امکان تامین آن را نداش//ته و لذا نمیتوانستند از این کارتهای اعتباری یا تسهیالت استفاده کنند. بر همین اساس بانک مرکزی در سال 96 درصدد است روشهایی را برای تامین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس به دلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانهای دارند، در واقع این تدبیر اتخاذ شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانهای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم شود و در واقع وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تامین شود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حسابهای یارانهای، میتوانند از وام استفاده کنند به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانهای خود، حداکثر تا سقف پنج میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر پنج ساله و سود 18 درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تس//هیالت، به صورت خودکار از مح//ل یارانههای نقدی از سوی دولت باشد.

وی اظهار داش//ت: مبالغ این وامها، صرفا برای خرید کاال و خدمات بوده و تراکنشهای مالی برداش//ت وجه و انتقال وجوه، امکانپذیر نیست. بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در 27 اردیبهش//تماه امسال به ش//بکه بانکی ابالغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.