نمره منفي براي عدول از نرخ سود مصوب

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن اشاره به مشکالت موجود در سیستم بانکی کشور، شایعه ورشکستگی بانکها را رد کرد و گفت: مردم طمینان داشته باشند که بانک مرکزی نظارت کامل بر سیستم بانکی دارد و ورشکستگی بانکها به سادگی صورت نمیگیرد.

عباس کمرهای درباره برخی شایعات در فضای مجازی و اظهارنظرهای برخی افراد در خصوص ورشکستگی بانکهای کشور ضمن رد این موضوع افزود: در حال حاضر برخی بانکها با مشکالتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت داراییهای غیرمولد و مطالبات غیرجاری باالتر از استانداردهای بینالمللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده است، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانکها به سادگی صورت نمیگیرد.

وی ادامه داد: موضوع ورشکستگی بانکها با سایر شرکتها متفاوت است و درقوانیندستورالعملهایبینالمللیبانکداریتدابیریبرایقبلازورشکستگی در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال میتوان به اصالح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چارچوب موجود تالش خواهد شد که حداقل زیان هم به سپردهگذاران منتقل نشود، گفت: در سالهای اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس شورای اسالمی به سرعت چالشهای موجود را مطالعه کرده و سیاستهای اصالحی را در پیش گرفته است.

کمرهای درباره وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار داش//ت: در کش//ورهای در حال توس//عه از جمله ایران، بانکها، به علت محدودیت فعالیتهای سایر موسسات مالی از جمله عدم رشد و توسعه بازار سرمایه از نقش حساسی در ارتباط با بخشهای اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله سرمایهگذاری و تامین مالی برخوردار هستند.وی درباره اهمیت نظارت بر بانکها و نهادهای مالی به ایبنا گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگیهایی است که در صورت بروز مشکالت یا اخالل در یک بانک میتواند به س//رعت به دیگر بانکها س//رایت کند و در نهایت نظام مالی و اقتصادی کشور را تحتتاثیر خود قرار دهد. بنابراین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به یکی از مهمترین دغدغههای مراجع ذیربط و عمدتا بانکهای مرکزی تبدیل شده است.

وی همچنین درباره سر و سامان دادن به نرخ سود سپردهها در سیستم بانکی کشور گفت: در حال حاضر به دلیل مشکالت و تنگناهای مختلف در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، رابطه نرخ تورم و نرخ سود سپرده مطابق نظریات علمی همراستا و همجهت نیست.

این مقام مس//وول ادامه داد: برخی بانکها و موسس//ات اعتباری به دلیل مشکالت نقدینگی و تنگنای اعتباری در رقابت با نهادهایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود حاضر به پرداخت سود باالتری هستند. باید توجه داشت، در میان مدت با رفع مشکالت ساختاری موجودوتعیینتکلیفداراییهایراکدبهخصوصمطالباتغیرجاری،عدمتعادل منابع و مصارف بانکها کاهش یافته و در کنار نرخ سود و بازدهی پایین بازارهای مالی، شاهد کاهش تدریجی نرخ سود خواهیم بود.

کمرهای گفت: در حال حاضر با وجود مشکالت موجود، بانک مرکزی جهت نیل به اهداف تعیین شده، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را به صورت قاطع و سختگیرانه اعمال کرده و در تصمیمگیریها و سیاستهای تنبیهی و تشویقی، میزان تخلف در نرخهای سود را با نمره منفی لحاظ کرده و برای آنها تبعات سنگینی در نظر میگیرد.

وی در پایان گفت: مردم اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی بر وضعیت بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت، اطالع کامل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.