مذاکرات جدید بانکی ایران و استرالیا

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل بانک مرکزی ضمن دیدار با سفیر استرالیا در تهران، از انجام مذاکراتی برای اتصال سوئیچ کارتهای پرداخت ایران به سایر کشورها از جمله روسیه، عمان، پاکستان و آذربایجان و همچنین ادامه سیاست ثبات در بازار ارز خبر داد.ولیالهم س//یف در دیدار با ایان بیگز، س//فیر استرالیا در تهران، افق پیش روی اقتصاد ایران را باثبات و آرامشبخش خواند و گفت: سیاست دولت دوازدهم ادامه همان سیاستی است که به برجام منجر شد. هرچند برخی طرفین مذاکرات از جمله ایاالت متحده در اجرای تعهداتشان کوتاهی میکنند اما در حال حاضر فضای همکاری اقتصادی با ایران آرام و بدون ریسک شده است.رییس کل بانک مرکزی احتی//اط بانکهای دنیا را به دلیل عدم ش//ناخت کافی از اقتصاد ایران برشمرد و افزود: احتیاط بانکها در همکاری با بانکهای ایرانی به خاطر کمبود اطالعات و عدم شناخت کافی است که البته این امر به دلیل وضع تحریمهای ناعادالنه و عدم ارتباط بانکهای ما در طول سالهای تحریم با بانکهای دنیا، ایجاد شده است.سیف با اشاره به برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای ایران و بانکهای خارجی و نیز استفاده از خدمات سوئیفت بعد از برجام افزود: در حال حاضر مذاکراتی در زمینه اتصال سوئیچ ملی پرداختهای کارتی با برخی کشورها از جمله روسیه، عمان، پاکستان و آذربایجان انجام ش//ده و در مرحله نهایی ش//دن و اجرا قرار دارد. وی در خصوص بازار ارز خاطرنشان کرد: حفظ ثبات و جلوگیری از تالطم نرخ ارز در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. این سیاست از چهار سال قبل آغاز شده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. حتی در شرایط کاهش شدید قیمت نفت نیز ثبات و آرامش اقتصادی کشور ما حفظ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.