خدمات هوشمند شهروندی بانک صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

باهدفاستقراردولتهوشمند،پروژهخدماتهوشمندشهروندیمبتنیبر NFC بامحوریتبانکصادراتایرانازاینسامانهعملیاتیوروانهبازارشد.به گزارش»جهانصنعت«بهنقلازروابطعمومیبانکصادراتایران،باهدایت مرکزفاوایریاستجمهوری،سازمانفناوریاطالعات،بانکمرکزی،دبیرخانه شورایعالیمناطقآزادکشورومدیریتسازمانمنطقهآزادانزلیوباهمکاری بانکصادراتایران،شرکتایرانسل،شرکتمبنافرتاککیشوشرکتمبنا کارتآریاپروژهخدماتهوشمندشهروندیمبتنیبر NFC بامحوریتبانک صادراتایرانعملیاتیشد.برمبنایاینگزارشخدماتهوشمندشهروندی مبتنی بر راهکار جامع NFC بر بستر شبکه ایرانسل، مجموعه فراهمآورنده خدمات نوین NFC و مرکز گسترش فناوری اطالعات بهعنوان عامل چهارم دولتهوشمنداست.اینراهکارفضایامنوقابلاطمینانیرابرایارائهخدمت هویت موبایلی)DIM(، انواع خدمات پرداخت از طریق سیمکارت NFC و گوشیهایی که از این فناوری پشتیبانی میکنند در مناطق آزاد کشور فراهم میکند.با استفاده از قابلیت ایجاد شده شهروندان منطقه آزاد انزلی از طریق این فناوری میتوانند به جای استفاده از کارتهای بانکی متعدد یا کارتهای اعتباری ناوگانهای حملونقل عمومی، از سیمکارت خود برای پرداخت انواع خدماتشهریمانندخدماتحملونقلاستفادهکنند.گفتنیاست،گسترش فناوریهای مبتنی بر تلفنهمراه در حال ایجاد انقالبی در صنعت پرداخت، سیستمهایخریدفروشگاهی،اماکنتفریحی،پرداختعوارضورودبهشهرها بهخصوص در مناطق آزاد و قطبهای گردشگری بوده و نظام بانکی ایران در این راستا از جهش مطلوبی برخوردار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.