تعیینتکلیف78 درصدسپردهگذارانکاسپین

Jahan e-Sanat - - News -

معاوننظارتیبانکمرکزیباتشریحاقداماتانجامشدهبرایساماندهی موسسه کاسپین گفت: 87 درصد سپردهگذاران این موسسه با دارایی زیر 10 میلیون تومان تعیینتکلیف شدند.

فرشاد حیدری به دو موضوع وضعیت مجوزها برای صرافیها و موسسات مالیواعتبارینیزپرداختوافزود:تاکنون829 مجوزبرایصرافیهاایجاد شده است و از سوی دیگر 425 واحد صنفی صرافی که به کار غیرمجاز میپرداختند و در کار دیگری مش//غول بودند و همزمان کار صرافی هم انجام میدادند، غیرمجاز اعالم شدند.

به موجب قانون از س//ال 86 بانک مرکزی موظف به ساماندهی آنها شده است؛ 915 صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسالمی و از نظر بانکمرکزیمجازهستند.8201 صندوقهمغیرفعالهستند.ویافزود: همچنینبهپروندهتعاونیکاسپینرسیدگیوسپرده26 هزارنفررسیدگی شد. تعاونی فرشتگان 500 هزار نفر سپردهگذار دارد و 50 هزار نفر هم حسابهایشان مسدود شده بود و مجموع سپردهها از ابتدای زمان افتتاح حسابتااردیبهشتماههشتهزارو006 میلیاردتوماناستودربررسی تخلفات سهامداران دو مدیر آن از 28 آبان 95 در زندان به سر میبرند. حیدری با اشاره به داراییهای کاسپین گفت: داراییهای آنها به صورت وجوه نقدی، اموال منقول و غیرمنقول به دستگاه قضایی معرفیشده که حدود 1700 میلیارد تومان ارزش ساختمانهای این موسسه ارزیابی شد وهمچنین03 فقرهملکشخصی،امالکیدرتهرانوخودروهایلوکس در دو هفته گذشته شناسایی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.