فعالیتهاي موسسه اعتباري نور ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News -

برخالف شایعات منتشر شده، فعالیتهاي موسسه اعتباري نور کامال عادي در جریان است.

روابط عمومي موسس//ه اعتباري نور با صدور بیانیهاي ضمن تکذیب شایعات منتشر شده و ارائه توضیحاتي جهت تنویر افکار عمومي و پاسخ به شایعات، اعالم کرد تمام فعالیتهاي این موسسه در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزي قرار دارد و به تمام مشتریان و سپردهگذاران خود این اطمینان ميدهد که حفظ منافع آنان و تامین اصل و سود سپردهها از اولویتهاي این موسسه است.

در حال حاضر موسس//ه اعتباري ن//ور به لحاظ حجم منابع در رتبه دوازدهم شبکه بانکي کشور قرار دارد و 336 شعبه این موسسه در سراسر کش//ور با پیوستن به شبکه شتاب و سامانههاي ساتنا و پایا و اتصال به درگاههاي خدمات الکترونیکي متصل به شبکه شتاب در حال ارائه خدمات گسترده به مشتریان خود هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.