تیر خالص ترامپ به پیمان اقلیمی پاریس

Jahan e-Sanat - - News - چالش

دونالد ترامپ باالخره تصميم تاريخياش را گرفت. او پنجش//نبه گذشته اعالم كرد باوجود تمام مخالفتها، آمريكا از پيمان اقليمي پاريس خارج ميشود. خروج اياالت متحده از اين پيمان زودتر از سال 2020 عملي نخواهد بود.

با وعده ايجاد اشتغال براي آمريكاييها و بازار كار بهتر براي اين كش//ور، دونالد ترامپ خروج اياالت متحده از پيمان اقليمي پاريس را اعالم كرد. او در مب//ارزات انتخاباتياش اين وعده را داده و گفت//ه بود معاهده پاريس به نفع آمريكا نيس//ت. همزمان ترامپ اعالم كرده كه در پي ايجاد يك قرارداد اقليمي جديد اس//ت منافع آمريكا در آن تامين ش//ود و ساير كشورها نيز از آن سود ببرند.

خ//روج آمري//كا از معاه//ده پاري//س عمال زودتر از س//ال 2020 اتفاق نخواهد افتاد. حال اياالت متحده در كنار سوريه و نيكاراگوئه تنها كشورهاي جهان هستند كه به پيمان اقليمي پاريس متعهد نيستند.

تندروهاي همحزبي ترامپ نظير استيون بنن مشاور ارشد استراتژيك او در اين تصميم كنارش بودن//د. در مقابل دختر ترامپ و جارد كوش//نر مخالف اين تصميم بودند اما نتوانستند نظر او را تغيير دهند. تا آخرين لحظات اعالم اين تصميم منتقدان آن سعي كردند رييسجمهور آمريكا را قانع كنند كه به پيمان پاريس پايبند بماند اما موفق نشدند. خروج آمريكا از پيمان پاريس ضربه محكمي به اقتصاد اين كشور و نيز همپيمانان آن خواهد بود. متخصصان محيطزيست نيز در تمام اين مدت سعي كردند ترامپ را قانع كنند كه پيمان پاريس در نهايت به نفع اقتصاد آمريكا نيز خواهد بود.

600 نف//ر از كارفرمايان بزرگ آمريكا نظير جانس//ون اند جانسون و شركت توليدي جين لوي در نامهاي خطاب به ترامپ نوش//تند: اگر م//ا نتوانيم يك اقتصاد ملي بر پايه توليد كمتر منوكسيدكربن بنا كنيم، در حقيقت موفقيت و كاميابي كشورمان را به بازي گرفتهايم.

اي//االت متحده با خ//روج از پيمان اقليمي پاريس به ش//دت منزوي خواهد ش//د چرا كه عالوه بر كش//ورهاي اروپايي، كشورهايي نظير كانادا، چين، روس//يه و ژاپن نيز در اين پيمان حضور دارند. صدراعظم آلمان و نخستوزير چين در ديدار پنجشنبه گذشته خود تاكيد كردند كه حت//ي پس از خروج آمريكا از پيمان پاريس به اين معاهده متعهد خواهند ماند.

حدود 200 كشور در سال 2015 در پاريس پيماني را امضا كردند كه بر اس//اس آن متعهد ش//دند افزايش دماي زمين را به زير دو درجه برس//انند تا از گرمايش زمين جلوگيري كنند. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتياش گرمايش زمين را دروغ خوانده بود.

پس از آنكه دونالد ترامپ اعالم كرد دولت او از توافق آبوهوايي پاريس خارج ميشود، ش//ماري از رهبران جهان و سياس//تمداران اياالت متحده به اين تصميم واكنش نش//ان دادهان//د. رييسجمهور آمري//كا تاكيد كرده رهبران اروپا و آسيا نبايد حرف بيشتري براي گفتن در مورد اقتصاد اياالت متحده داش//ته باش//ند، تا م//ردم خود آمري//كا و نمايندگان منتخب آنها. توافقپاريس توافق پاريس پس از سالها مذاكره و ناتواني سران جهان براي دستيابي به معاهدهاي فراگير در جهت مقابله با تغييرات آبوهوايي زمين، در پاييز سال 1394 در پاريس بهدست آمد؛ در آن زمان باراك اوباما، رييسجمهور آمريكا بود و او اين توافق را تصميمي براي نجات سياره زمين توصيف كرده بود.

هدف بلندمت توافق اين اس//ت كه نگذارد دم//اي زمي//ن بي//ش از دو درجه س//انتيگراد افزايش يابد. براي تحقق اين هدف، كشورهاي جه//ان توافق كردند با اجراي سياس//تهايي، هرچه سريعتر جلوي انتشار گازهاي گلخانهاي را بگيرند. البته انتظار ميرود تنها كش//ورهاي توسعهيافته موفق شوند بهمعناي واقعي به اين هدف برسند.

اين توافق خواسته است كشورهاي غني به كشورهاي فقير كمك كنند تا به اهداف كاهش گازهاي گلخانهاي دس//ت يابن//د. همچنين از كشورها خواسته بود به صورت داوطلبانه به اين جمع بپيوندند. چي//ن و آمريكا نزديك به 38 درصد كل گازهاي گلخان//هاي جهان را توليد ميكنند و هر دو كشور نيز روز 13 شهريورماه ،1395 پي//ش از روي كار آقاي ترامپ، به اين توافق پيوستند. واكنشها رهبران اروپايي طي روزهاي گذشته تالش زي//ادي كرده بودند دولت اي//االت متحده را از تصمي//م به خ//روج از تواف//ق اقليمي منصرف كنند. چين و روس//يه ني//ز در آخرين لحظات به اين تالشها پيوس//ته بودند. تصميم نهايي ترامپ با انتقادهايي در داخل و خارج از آمريكا روبهرو ش//ده است. ش//ماري از سياستمداران آمريكايي نيز از تصميم رييسجمهور آن كشور

مرديمسلحبهيككازينودرمانيلپايتختفيليپينحمله كرد و آنجا را به آتش كشيد. در اثر دود ناشي از آتش حداقل63 نفربراثرخفگيجانباختند.فردمهاجمنيزجزوكشتهشدگان است. پليس احتمال حمله تروريستي را رد كرده است.

حمله مردي مسلح به يك كازينو واقع در يك مجموعه توريس//تي در ماني//ل پايتخ//ت فيليپين روز پنجش//نبه باعث مرگ دس//تكم 36 نفر ش//د. فرد مهاجم نيز جزو كشتهش//دگان اس//ت. اين فرد كه مسلح به يك مسلسل بود حوالي نيمهشب وارد اين كازينو شد و به گفته پليس تنها مانيتورهاي دستگاههاي بازي را هدف گلوله قرار داد. او سپس يك ميز بازي را به آتش كشيد و ظاهرا مردم را هدف حمله خود قرار نداده است.

فرد مهاجم سپس داخل يكي از اتاقهاي هتل اين مجموعه رفت و آنجا را به آتش كشيد. اين آتش وسيع باعث خفگي 36 نفر از جمله خود مهاجم شد. هويت فرد مهاجم از سوي پليس فاش نشده است.

به گزارش پليس قربانيان در اثر دود ناشي از آتشسوزي عمديفردمهاجمخفهشدهاند.پليساحتمالحملهتروريستي را رد كرده و گفته اين يك اقدام فردي بوده است. حمايت كردهاند.

برن//ي س//ندرز از منتق//دان سرس//خت سياستهاي ترامپ كه در سال گذشته رقيب درونحزبي هيالري كلينتون بود، گفت: از اين حق اخالقي كه به تالشها براي حفظ اين سياره براي نس//لهاي آينده پش//ت كنيم، برخوردار نيستيم. رند پال، سناتور جمهوريخواه تصميم ترامپ را خبري عالي براي اقتصاد و حفظ شش ميليون فرصت شغلي در داخل آمريكا توصيف كردهاست.

ريي//س آژان//س حفاظت از محيطزيس//ت آمريكا گفته است تصميم رييسجمهور تصميم س//ختي بود ولي در راستاي وعدههاي او براي مقدمشمردن منافع آمريكا صورت گرفت. جيمز اينهاف، سناتور جمهوريخواه گفته است اقدام ترامپ ثابت ميكند كه دولت او منافع اساسي آمريكاييهاي سختكوش را بر عقايد افراطيون محيطزيست برتري ميدهد.

برخ//ي ديگ//ر از مقامها و سياس//تمداران جمهوريخ//واه نيز از اين تصميم حمايت كرده و گفتهان//د در راس//تاي مناف//ع داخلي اياالت متحده است.

شماري از شركتها مانند فورد، مايكروسافت، اپل و فيسبوك به خروج آمريكا اعتراض كردهاند. مدير هيات اجرايي تسال و مديرعامل والت ديزني هم گفتهاند در اعتراض به اين تصميم از جمع مشاوران كاخ سفيد خارج ميشوند. با اين همه شركتها و سازمانهاي بزرگ توليد سوختهاي فسيلي هنوز واكنش خاصي به اين موضوع نشان نداده يا در مورد آن سكوت كردهاند.

مس//وول ارشد امور اقليمي و انرژي اتحاديه اروپا در بيانيهاي گفت: امروز و در حاليكه يكي از طرفه//اي اصلي به توافق پش//ت كرده، روز غمانگيزي براي جامعه جهاني اس//ت. او تاكيد بهگفتهرييسپليسمانيل،فردمهاجماحتمااليكقمارباز حرفهاي بوده كه در اين كازينو پولهايش را از دست داده بوده كرد: جهان ميتواند همچنان روي اروپا بهعنوان رهبر مقابله با تغييرات آبوهوايي حساب كند. سران اروپايي در بيانيهاي مشترك گفتهاند توافق اقليمي دوباره به مذاكره گذاشته نخواهد شد.

كارتر رابرتز، رييس و مديرعامل دفتر آمريكايي صندوق جهاني حياتوحش گفته است خروج اياالت متحده از معاهده پاريس، كار كشورمان و كار جهان براي ايجاد آيندهاي مرفهتر و امنتر را سخت ميكند. پيش از اين نخستوزير هند گفته بود نابودي محيطزيست نسلهاي آينده يك جنايت است. وزير محيطزيست كانادا نيز تاكيد كرده بود كشورش به راه خود در اجراي توافق پاريس ادامه ميدهد. رهبرانجهاندرشوك تصميم رييسجمهور آمريكا مبني بر خروج كشورش از پيمان اقليمي پاريس واكنش رهبران جهان را برانگيخت. باراك اوباما كه خود پيمان پاريس را امضا كرده بود از تصميم خلفش دونالد ترامپ ابراز تاسف كرد.

با اين حال اوباما گفت: عقبنشيني آمريكا از اين پيمان به پيشرفتهاي ديگر كه در نقاط جهان در زمينه تغييرات اقليمي حاصل ميشود، خللي وارد نميكند.

عقبنشيني اياالت متحده از پيمان پاريس آن ه//م تنه//ا يك س//ال پس از امض//اي آن، رهبران جهان بهويژه اروپا را در شوك فرو برده است. دبيركل سازمان ملل متحد اين تصميم را مايوسكنن//ده خواند و گفت ب//ه ايالتها و كارفرمايان اعتماد كنيد و در كنار ديگر كشورها مسير رشد اقتصادي پايدار و كاهش كربن را در پيش بگيريد.

دونال//د ترامپ در تماس تلفن//ي با رهبران فرانسه، آلمان و بريتانيا شخصا آنها را در جريان تصميم خود ق//رار داد و تاكيد كرد كه آمريكا و ميخواسته انتقام بگيرد. در كولهپشتي فرد مهاجم ژتونهاي بازي به ارزش دو ميليون يورو پيدا شده است. نس//بت به ائتالف دو س//وي اقيانوس اطلس و حفاظت از محيطزيست متعهد است.

ت//رزا م//ي در گفتوگوي تلفني ب//ا دونالد ترامپ، دلس//ردي خ//ود را از تصميم او اعالم و تاكي//د كرده كه لندن ب//ه اجراي توافق پايبند ميماند. نخستوزير ژاپن هم ضمن ابراز تاسف گفته اكنون هدايت كشورهاي توسعهيافته در راستاي اين تالشهاي فوقالعاده مهم با تهديد روبهرو است.

اتحاديهاروپا ژان كلود يونكر، رييس كميس//يون اتحاديه اروپ//ا، تصميم ترام//پ را خطايي جدي خواند و گف//ت كه دنيا ميتواند همچن//ان در زمينه هداي//ت مبارزه با گرمايش اقليم//ي روي اروپا حساب كند.

روس//اي دولتهاي فرانس//ه، آلمان و ايتاليا ه//م در بيانيهاي مش//ترك اع//الم كردند كه معاهده پاريس قابل مذاكره نخواهد بود. امانوئل ماكرون، رييسجمهور فرانسه تصميم همتاي آمريكايياش را نااميدكننده خواند و گفت: دونالد ترامپ مرتكب اشتباهي شده كه در آينده به زيان كره زمين خواهد بود. او افزود: طرح جايگزيني وجود نخواهد داشت.

صدراعظم آلمان از تصمي//م دونالد ترامپ اظهار تاسف كرد و گفت: عقبنشيني آمريكا به كل دنيا آسيب خواهد زد. نخستوزير بريتانيا هم با اعالم ناخرسندي خود از اين تصميم گفت: پيمان پاريس منشور بينالمللي مناسبي را براي رفاه و امنيت نسلهاي آينده فراهم ميكند و اين از طريق تضمين دسترسي شهروندان و كسب و كارهايمان به انرژي ممكن خواهد شد.

نخستوزير ايتاليا هم گفت: آمريكا نبايد از پيمان پاريس عقبنشيني ميكرد. نخستوزير هلند هم تاسف خود را از تصميم دونالد ترامپ ابراز داش//ت و گف//ت: بدون همراه//ي آمريكا دستيابي به اهداف پيمان پاريس دشوارتر خواهد بود. با اين حال بقيه كش//ورها به تعهد خود در قبال اين پيمان عمل خواهند كرد. آمريكايشماليوآمريكايالتين نخستوزير كانادا هم نااميدي عميق خود را از تصميم ترامپ ابراز كرد و عزم كش//ورش در حمايت از اقدام بينالمللي در مبارزه با تغييرات اقليمي را يادآور شد.

برزيل هم نااميدي و نگراني خود را نسبت به عقبنشيني آمريكا از پيمان پاريس اعالم كرد.

دولت آرژانتين نيز با ابراز تاسف خود از اين تصمي//م، تبعات آن بر كاراي//ي پيمان پاريس و همينطور همبس//تگي و همكاري ديگر ملل در مس//ير مقابله با تغييرات اقليمي را يادآوري كرد.

مكزيك هم از جم//ع معترضان به تصميم دونالد ترامپ عقب نماند و وزير خارجه اين كشور خواستار همكاري ديگر كشورها براي مقابله با تغييرات اقليمي شد.

اجساد قربانيان ساعتها پس از شروع اين حمله در طبقات دوم و سوم اين مجموعه تفريحي پيدا شدند. به گفته شاهدان عين//ي در اثر وقوع آتشس//وزي دودي غليظ همه جا را فرا گرفت. اين مجموعه تفريحي و تجاري كه شامل يك مركز خريد هم هس//ت در 1/5 كيلومتري فرودگاه مانيل پايتخت فيليپين قرار دارد.

با ش//روع تيران//دازي در كازينو وضعيت در اين مجموعه تفريحي به ش//دت ب//ه هم ريخت. م//ردم در حالي كه فرار ميكردند، فرياد ميزدند: داعش حمله كرده اس//ت. رييس پليس مانيل اما صراحتا گفته حمله تروريستي در كار نبوده است. همچنين اعالم كرده كه گروه تروريستي دولت اسالمي شايد بخواهد اين حمله را به نام خودش ثبت و به عنوان تبليغ از آن استفاده كند.

در فيليپين بيش از يك هفته است كه دولت در نبردي خونين با گروهي وابس//ته به »دولت اسالمي« درگير است. ش//بهنظاميان تندروي مسلمان در ش//هر ماراوي در جنوب فيليپين مستقر ش//دهاند. از سهشنبه گذشته تاكنون بيش از 180 نفر در اين درگيريها كش//ته شدهاند. رييسجمهور فيليپين در ماراوي و جزيره ميندانائو كه بيش از 20 ميليون جمعيت دارد، حكومت نظامي اعالم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.