برلين-پكن در مسير توسعه اقتصادي

Jahan e-Sanat - - News -

همزم//ان با ايجاد تن//ش در روابط آلمان و آمريكا، روابط اقتصادي آلمان با چين افزايش مييابد. نخس//توزير چين در س//فر اخيرش به آلمان خواستار افزايش س//رمايهگذاري آلمان در كشورش ش//د. چين بزرگترين واردكننده كاالهاي آلماني است.

در سفر اخير لي نخستوزير چين به آلمان اثري از بحران چند ماه پيش در روابط اقتصادي دو كشور ديده نميشد. اين نزديكي در حالي است كه آمري//كا در دوران رياس//تجمهوري دونالد ترامپ هرچه بيش//تر از جامعه جهان//ي فاصل//ه ميگيرد و آلمان در پي يافتن همپيمانان جديدي اس//ت. صدراعظم آلمان در ديدار با نخستوزير چين گفت: در دنياي جهانيشده نامطمئني زندگي ميكنيم. او گفت: به همين دليل است كه آلمان و چين خود را مس//وول ميدانند كه با تعميق روابطش//ان بر نظم قانونمند جهان تاكيد كنند.

مناسبات اقتصادي آلمان و چين را به شدت به هم نزديك كرده است. چين بزرگترين واردكننده كاالهاي آلماني در جهان است. سال گذشته سطح روابط اقتصادي دو كشور به 170 ميليارد يورو رسيد. به اين ترتيب چين مهمترين شريك اقتصادي، قبل از آمريكا و فرانسه است.

نخس//توزير چين در س//خناني در ارتباط با افزايش روابط اقتصادي با آلمان گفت: در پنج سال آينده تصميم داريم 10 هزار ميليارد دالر كاال به كشورمان وارد كنيم. اميدواريم بخش بزرگي از اين كاالها از آلمان به چين وارد ش//وند. نخس//توزير چين تاكيد كرد آلمان كشوري صنعتي و بسيار پيشرفته است و چين هنوز در مسير صنعتيشدن گام برميدارد. اين كشور اما در نظر دارد تا سال 2025 با طرح ساخت چين يكي از كشورهاي بزرگ صنعتي جهان شود.

آنگال مركل هم در سخنانش بر اهميت چين به عنوان يكي از قدرتمندترين اقتصادهاي جهان تاكيد كرد و گفت دو كشور ميتوانند در زمينههاي گوناگون روابط اقتصاديشان را توسعه دهند.

آلمان و چين در سفر اخير نخستوزير چين به برلين 11 تعهد و قرارداد اقتصادي امضا كردند. اين قراردادها از جمله در زمينه فناوري حملونقل هوايي، خودروهاي برقي، تكنولوژي بازيافت و هوش مصنوعي بودند. شركتهاي آلماني بزرگي چون دايملر، فولكسواگن و بوش در اين قراردادها س//هيم هس//تند. ش//ركتهاي نيمهبزرگ و همچنين موسسات تحقيقاتي نيز در اين قراردادها سهيمهستند.

شركتهاي خودروسازي دايملر بنز و فولكسواگن سرانجام با دولت چين براي فروش خودروهاي برقي به تفاهم رسيدند. چين در نظر دارد برنامهاي را اجرايي كند كه بر مبناي آن شركتهاي خودروسازي خارجي فعال در چين متعهدشوندازسال8102 ميالديشمارمعينيخودرويبرقيدراينكشوربه فروش برسانند. اين امر نگرانيهايي را براي شركتهاي خودروسازي دايملر بنز و فولكسواگن به وجود آورده بود. نخستوزير چين در سخناني سعي در برطرف كردن نگرانيهاي اين دو ش//ركت كرد. او گفت: فكر ميكنم در اين رابطه راه حلي يافتهايم. مطمئن باشيد كه دولت چين همچنان خواهد كوشيد بهخصوص خودروهاي ساخت آلمان در اين كشور به فروش برسند.

لي كه چيانگ در بخشي از سخنانش از شركتهاي آلماني خواست هر چه بيشتر در چين سرمايهگذاري كنند. او گفت: از صميم قلب همه شركتهاي آلماني را براي سرمايهگذاري در چين دعوت ميكنيم. لطفا هرچه بيشتر در چين سرمايهگذاري كنيد. لي گفت در سال گذشته ميالدي (2016) آلمانيها 70 درصد بر سرمايهگذاريشان در چين افزودند و ادامه داد: اميدوارم سرمايهگذاري امسال آلمانيها در چين باز هم افزايش يابد.

نخستوزير چين به انتقادها از تبعيض دولت چين براي شركتهاي خارجي نسبت به شركتهاي چيني و رعايت نكردن كپيرايت در چين پرداخت و سعي كرد در اين زمينه هم مش//كالت را از سر راه بردارد. او گفت: تضمين خواهيم كرد كه حفاظت قانوني از آثار علمي در چين انجام شود. كساني را كه با كپي كردن آثار علمي ديگران قانون را ميشكنند، مجازات خواهيم كرد. لي همچنين گفت شركتهاي خارجي نيز در چين شرايطي چون شركتهاي اين كشور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.