احياي فرمان مهاجرتي

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- دولت دونالد ترامپ از ديوان عالي آمريكا خواست فرمان مهاجرتياش را مبني بر ممنوعيت س//فر شهروندان شش كشور مسلمان به خاك آمريكا احيا كند. پيشتر برخي دادگاههاي محلي اين حكم را به حالت تعليق درآورده بودند. دولت دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا يك دادخواست جداگانه براي اين پرونده تنظيم كرده است كه روز پنجشنبه به ديوان عالي اين كشور ارجاع داد. سخنگوي اداره دادگستري آمريكا در بيانيهاي اعالم كرد: ما از ديوان عالي فدرال درخواست كردهايم كه به اين پرونده مهم توجه كرده و مطمئن هستيم اين فرمان مهاجرتي ترامپ اجرا خواهد شد تا به اين شكل ملت آمريكا در امنيت قرار گرفته و از جوامع خود در قبال تروريسم محفاظت كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.