مادورو وعده برگزاري رفراندوم داد

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييسجمهور ونزوئال وعده داد كه درباره قانون اساسي اين كشور رفراندوم برگزار ميكند.

نيكالسمادورودريكبرنامهتلويزيونياعالمكرد:منپيشنهادبرگزاري رفراندوم را ميدهم. قانون اساسي جديد ونزوئال در يك رفراندوم مشورتي به راي گذاش//ته ميشود. اين مردم هستند كه تصميم ميگيرند با آن موافق هستند يا نه. اين در حالي است كه تاكنون از آغاز اعتراضات مردم ونزوئال 62 نفر در ناآراميها كشته و صدها نفر ديگر زخمي شدهاند. هنوز اپوزيسيون ونزوئال درباره اين اظهارات مادورو، اظهارنظر نكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.