بمبافكنهاي بي 52 آمريكا در مرز روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نيروي هوايي اياالت متحده بمبافكنهاي بي25 خود را روانه كشورهاي همپيمان خود در نزديكي مرزهاي روسيه كرده است.

مقامات آمريكايي در تالشاند در جهت ادامه تنشهاي خود با روسيه، رزمايشهاي نظامي متعددي را با همكاري ناتو در اروپا برگزار كنند. بر اين اساس تاكنون بيش از 800 خلبان به همراه دهها فروند هواپيماهاي جنگنده و بمبافكنهاي بي 52 در پايگاهي نظامي در انگليس مستقر شدهاند تا در رزمايشهاي اروپا در ماه ژوئن از آنان استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.