جزيياتسقفجديدتخفيفبهمعاملهگران

رييس هياتمديره كانون كارگزاران بورس تشريح كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

تعيين كارمزدهاي معامالتي در بازار سرمايه طبق بند 16 ماده 7 قانون بازار اوراق به//ادار مصوب مجلس ش//وراي اسالمي، بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. رقم تعيينشده توسط نهاد ناظر، سقف كارمزد دريافتي بوده و اركان بازار ميتوانند با تصويب مصوبات خود كارمزدهاي كمتري نس//بت به س//قف منظور كنند. حميدرضا مهرآور، رييس هياتمديرهكانونكارگزارانبورسواوراق بهادار در گفتوگو با پايگاه اطالعرساني بازار س//رمايه )سنا( ضمن بيان مطلب فوق گفت: در حال حاضر به دليل عدم انحصارورقابتايجادشده،تنهاكارگزاران به اعطاي تخفي//ف در كارمزد خدمات خود اقدام ميكنند و ساير نهادها همان سقف كارمزد دريافتي را اتخاذ ميكنند. وي افزود: در س//الهاي ابتدايي آغاز به كار ب//ورس اعطاي تخفي//ف كارمزد به شكل كنوني براي كارگزاران و مشتريان شناخته شده نبود، همچنين با توجه به اندك بودن تعداد كارگزاران نيازي به آن احساس نميشد. البته در برهههايي نيز ارائهتخفيفاتغيرمجازبودوباكسانيكه اين مقررات را ناديده ميگرفتند به شدت برخورد ميش//د. اما در ساليان گذشته با گس//ترش فعاليتها در بازار سرمايه پديدهاي به نام تخفيف در معامالت اوراق به//ادار و كاال به خص//وص در معامالت ب//ورس كاال به وجود آم//د. مديرعامل ش//ركت كارگزاري بانك س//امان ادامه داد: درخصوص ارائه تخفيف در كارمزد، ميتوان عنوان كرد كه اين موضوع خود يك معلول اس//ت و علل متع//ددي را ميتوانبراياعطايتخفيفاتدرمعامالت متصوربود. شيوهاعمالتخفيفها وي ب//ا بيان اينكه يك//ي از علل ارائه تخفيفات در كارم//زد معامالت رقابت در جذب مشتريان است، گفت: طبيعتا كارگزاران عالقهمند به جذب مشتريان بيشتر بوده و اين موضوع ميتواند با ارائه تخفيفدركارمزدمعامالتيمحققشود. رييسهياتمديرهكانونكارگزارانبورس و اوراق بهادار با اش//اره به بند »ه« معيار حرفهايگري راهنم//اي اصول اخالقي و معيارهاي رفتار حرفهاي، عنوان كرد: بر اس//اس اين بند شاغل موظف است ب//ا رقبا رفتاري توأم ب//ا احترام و انصاف داشته باش//د و از انجام هرگونه اقدامي كه منجر به ايجاد رقابت ناسالم در حرفه شود، نظير تخريب و تبليغات سوء عليه رقبا و جذب غيرمنصفانه مشتري از رقبا خ//ودداري كند. بر همين اس//اس ارائه تخفيفات غير معقول را ميتوان مصداق رقابتناسالمدرصنعتدانستكهبايددر اين خصوص هم ضوابط مشخصي وجود داشته باشد و هم كارگزاران را از اعطاي بيمحاباي تخفيفات بر حذر كرد. وي در ادامه گفتوگو عنوان كرد: از ديگر داليل ارائه تخفيفات در كارمزد معامالت توسط كارگزاران را ميتوان كمبود ابزارهاي نوين مالي و عدم استفاده از پتانسيلهاي علم بازاريابي دانست. ابزارهاي مشتقه هنوز به جايگاه اصلي خود نرسيدهاند. وجود يك مدل معامالت و ارائه خدمات كامال مشابه در صنعت موجب شده كارگزاران از نازلترين روش ماركتينگ يعني ارائه تخفيفاستفادهكنند. جزيياتدستورالعملجديد رييس هياتمديره كانون كارگزاران يكي ديگر از داليل ارائه تخفيف كارمزد توس//ط كارگزاران را برش//مرد و گفت: بخش ايازامتيازاتاعطاييدر دستورالعمل رتبهبندي كارگزاران بورس و اوراق بهادار مربوط به ميزان معامالت شركتهاي كارگزاري، تعداد مشتريان ...و است. اين موضوع خود موجب رقابت بر سر جذب مشتريان - به هر قيمتيشدهاست.اعطايرتبهبنديبهكارگزاران پيشنيازاعطايمجوزهايمعامالتيبوده ودرنتيجهبرايكارگزارانبسياربااهميت تلقيميشود.خوشبختانهدردستورالعمل جديد نظارت بر كارگزاران سبا، اعطاي مجوز به كارگزاران به سرمايه آنها منوط شده و در نتيجه از اين بابت در سالهاي آتيكارگزارانبهاعطايتخفيفاتتحريك نخواهند شد. مهرآور ادامه داد: با توجه به داليلذكرشده،موضوعاعطايتخفيفات صرف نظر از مثبت يا منفي بودن آن به عنوان يك حقيقت بايد پذيرفته شود و از طرفي كانون كارگزاران به عنوان يك نهاد صنفي بايد با بررس//يهاي دقيق و تدوين مقررات موج//ب رعايت عدالت بي//ن كارگزاران باش//د. در بندهاي 5 و 6 م//اده1 قانونب//ازاراوراقبهادارج.ا.ا مصوب آذر م//اه ،1384 بندهاي 24، و 7 ماده 7 و تبصرۀ 2 ماده 45 اساسنامه كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و نيز ماده01 دستورالعملعضويتدركانون كارگزاران ب//ورس و اوراق بهادار وظيفه نظارتي كانون كارگزاران و تنظيم روابط بين اعضا به صراحت اش//اره شده و اين كانون طبق مفاد ذكر ش//ده اين وظيفه را براي خود متصور است. مهرآور با بيان اينكه در س//الهاي گذشته درخصوص تخفيفات ضوابط متعددي وجود داشت، گف//ت: در برههاي س//قف تخفيفات به ميزان52 درصدازسويكانونكارگزاران تعيين و و در برههاي براي مدتي سقف تخفيفات توسط هياتمديره وقت كانون برداشته شد )در سال .(1393 متاسفانه اي//ن موضوع نتيجه خوبي براي صنعت كارگزاري به همراه نداشت چراكه تعداد معدودي از كارگزاران دامنه اين تخفيفات را تا حدي افزايش ميدادند كه به سمت دامپينگ و كارمزد صفر از بابت خدمات پيش رفت. آسيبدامپينگ وي اضافه ك//رد: وجود دامپينگ در ارائه خدمات هم به ضرر خود ش//ركت، ساير شركتهاي ارائه دهنده خدمات و صنعت است چراكه موجب حذف همه از گردون//ه رقابت و زيانده ش//دن خود شركت و نحيف شدن صنعت ميشود و هم به ض//رر دريافتكنن//دگان ارائه خدمات اس//ت چراكه به دليل پوشش ندادن هزينهها، شركتهاي ارائهدهنده خدمات ب//ه ناچ//ار از كيفيت خدمات خواهندكاستومتضرربعديمشترياني هستندكهتخفيفدريافتكردند.رييس هياتمديرهكانونكارگزارانتصريحكرد: بنا به داليل فوقالذكر هياتمديره كانون كارگزاران مج//ددا تصميم گرفت براي تخفيف سقفي را تعيين كند كه نهايتا بعد از جلسات متعدد رقم 25 درصد به عنوانسقفكارمزداعطاييتعيينشد.اما متاسفانهبنابهداليليازقبيلقراردادهاي موجود )در تاريخ ابالغ بخشنامه كانون( و همچنين روندي كه در س//الهاي قبل اجرايي ش//ده بود، رعايت اين سقف در عملباعثشدحجمبسياريازمعامالت دربورسكاالآنطوركهشايستهاستدر بين كارگزاران فعال در بورس كاال تقسيم نشود و باز هم منتج به بيعدالتي شود. نتايجبررسيها ويتاكيدكرد:بررسيهايانجامشده در هياتمديره كانون كارگزاران نش//ان داد تعدادي از شركتهاي عرضهكننده محصوالت، رقم باالتري را براي تخفيف مطالبه ميكنند و متاسفانه تعدادي از شركتهاي كارگزاري نيز بنا به شرايط حاكم بر حجم معامالت انجام شده چه در بورس اوراق بهادار و چه در بورس كاال و با توجه به هزينههاي ثابت بسيار قابل توجهدراينصنعت،مجبورشدندضوابط مذكور را رعايت نكنند. مهرآور افزود: در اين خصوص جلس//ات متعددي توسط هياتمديره كانون با برخي از اعضا برگزار ش//د و در پارهاي از موارد پرونده كارگزار متخلفبهكميتهتخلفاتسازمانبورس نيز ارجاع ش//د كه رس//يدگيهاي الزم صورت پذيرفت. اما از آنجايي كه كانون كارگزاران موظف اس//ت مدافع و حامي فعاليتهاي صحيح در صنعت كارگزاران باشد با برگزاري جلسات متعدد توسط هياتمديره كارگزاران، هياتمديره پس از بررس//ي و در مش//ورت با بسياري از همكاران كارگزار به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به ش//رايط موجود حاكم بر ب//ازار، چه از بعد درآمدي و چه از منظر هزينهاي سقف تخفيف كارمزد در بورس كاالبه05 درصدافزايشيابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.