رشد معامالت بازار اول فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

گروه بورس- معامالت فرابورس در هفته منتهي به 12 خردادماه در حالي دنبال ش//د كه ضم//ن افزايش تعداد دفع//ات معامالت در مجم//وع بازارها، شاهد كاهش حجم و ارزش معامالت بوديم. هفته گذشته سهامداران تعداد يكه//زار و 650 ميلي//ون ورقه بهادار را در 183 هزار دفعه دس//ت به دست كردند كه ارزش آن به رقم شش هزار و 877 ميليارد ريال رسيد. به اين ترتيب درمقابلافت91 و04 درصديحجمو ارزش معامالت تعداد دفعات دادوستدها رشد 29 درصدي را تجربه كرد. نگاهي به معامالت بازارهاي فرابورس نش//ان ميدهد بهترين عملكرد هفتگي را در رشد حجم و ارزش معامالت، بازار اول كسب كرده است؛ بهطوري كه در اين بازار 224 ميليون سهم به ارزش 572 ميليارد ريال جابهجا شد كه از افزايش بي//ش از 40 درصدي حج//م و ارزش معامالت در اين بازار حكايت داش//ت. پ//س از آن، ب//ازار دوم افزاي//ش چهار درصدي حجم معامالت را در برابر افت 47 درص//دي ارزش آن تجرب//ه كرد و ب//ازار ابزارهاي نوين مالي نيز در حالي كه كاهش چهار درصدي حجم نقل و انتقال اوراق بهادار را به ثبت رساند اما ش//اهد افزايش 52 درصدي ارزش اين معامالت بود. ساير بازارها مانند بازار پايه و شركتهاي كوچك و متوسط نيز در مقايسه با هفته قبل روند كاهشي حجم و ارزش معام//الت را تجربه كردند. در شرايطي كه بازارها از روند متفاوتي در حجم و ارزش معامالت برخوردار بودند، اما همگي آنها به غير از بازار شركتهاي كوچكومتوسطباافزايشتعداددفعات معامالت روبهرو شدند. در بازار ابزارهاي نوين مالي اوراق بدهي و تسهها شاهد رونق معامالت و افزايش حجم و ارزش دادوس//تدها بودند بهطوري كه س//ه ميليون ورقه بدهي به ارزش سه هزار و 285 ميلياردريالو004 هزارورقهتسه به ارزش 301 ميليارد ريال در اين بازار خريد و فروش شدند كه افزايش بيش از 55 درص//دي معامالت اوراق بدهي و بي//ش از 30 درصدي را درخصوص اوراق تسه نشان ميداد. هفته گذشته اعالم شد مطابق بخشنامه بانك مسكن تا پايان شهريورماه جاري سقف اعطاي تسهيالت جعاله مسكن از طريق اوراق تس//ه فرابورس با رعايت برخي شروط تا س//قف 200 ميليون ري//ال افزايش ياف//ت. در حال//ي كه تا پي//ش از اين، سقف دريافت تسهيالت جعاله مسكن از طريق اوراق تس//ه ت//ا 100 ميليون ريال براي متقاضي//ان اين وام ممكن بود، اما بر اساس بخشنامه جديد بانك مسكن اعطاي اين تسهيالت تا سقف دو برابر از محل اين اوراق فرابورسي- به تنهايي و يا توام با تس//هيالت جعاله با سپرده- امكانپذير شده است. در مقابل صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در مقايس//ه با هفته پيش//ين افت 12 درص//دي حجم و ارزش معامالت را به ثبترساند.هفتهگذشتهارزشمعامالت خرد بازار سهام در مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه، شركتهاي كوچك و متوسط و مش//تقه هفته به رقم دو هزار و 845 ميليارد ريال رسيد. در اين ميان گروه فلزات اساس//ي با معامله 525 ميليارد ريال سهم 18 درصدي را از ارزش كل معامالت در اختي//ار گرفت و در صدر ساير صنايع فرابورسي ايستاد. گروههاي »محصوالت غذايي و آشاميدني به غير از قند و شكر« و »حمل و نقل« نيز به ترتي//ب با معامله 225 و 223 ميليارد ريال هشت درصد از ارزش كل معامالت را به خود اختصاص دادند و در جايگاه دوم و س//وم قرار گرفتند. عرضه عمده هش//ت درصد از س//هام غيرمديريتي ش//ركت كشت و صنعت شهاداب ناب خراس//ان در ب//ازار دوم ب//ه ارزش كل معامله2/31 ميلياردتومانوعرضهيكجا 99/99 درصد از سهام كنترلي شركت توسعه صنايع معدني اميد در بازار سوم به ارزش كل معامل//ه 136/8 ميليارد تومان ديگر رويدادهاي هفته گذشته در كنار معامالت انجامشده در بازارهاي فرابورس است. در نهايت شاخص كل فرابورس با افت يك درصدي در آخرين روز معامالت//ي هفت//ه در ارتفاع 916 واحدي قرار گرفت تا بازدهي آيفكس از ابتداي سال به 4/6 درصد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.