ريزش 663 واحدي شاخص در هفته سياه تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

هفته گذشته يكي از بيرمقترين هفتهها براي معامالت بورس تهران بود. در پنج روز كاري گذشته شاخص كل 633 واحد افت كرد و بسياري از سهمها روند كاهشي در قيمت پاياني را تجربه كردند. به گزارش ايسنا، دو روز قبل ش//اخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس تهران در تراز 80 هزار و 513 واحدي قرار گرفت اين در حالي اس//ت كه هفت روز پيش از آن اين عدد 633 واحد باالتر و در كانال 81 هزار و 146 واحدي بود. همچنين شاخص آزاد شناور در اين مدت از عدد 88 هزار و 758 واحدي پس از 1034 واحد افت به رقم 87 هزار و 724 واحدي رسيد و شاخص بازار اول پس از 451 واحد تنزل تا سطح 65هزار و 10 واحدي پايين آمد. عالوه بر اينها شاخص بازار دوم هزار و 334 واحد افت كرد و از تراز 181 هزار و 571 واحدي به عدد 180 هزار و 237 واحدي رسيد. در اولين روز معامالت تاالر شيشهاي در هفتهاي كه گذشت، خودروييها در روند قيمت سهامشان شاهد افت بودند. نمادهايي همچون ايرانخودرو، سرمايهگذاري رنا، گروه بهمن و مهركام پارس بيش از يك درصد در قيمت پاياني افت كردند و معدود نمادهايي از اين روند افت مصون ماندند. شنبه گذشته در گروه فلزات اساسي شاهد افت در اكثر نمادها در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني بوديم هر چند تكسهمها مقداري در اين گروه رشد كردند. عالوه بر اين در گروه فرآوردههاي نفتي كك و سوخت هستهاي نيز شاهد شرايط كاهشي بوديم و تعداد زيادي از نمادهاي اين گروه در كانال افت قرار گرفتند. در گروه قند و شكر تعدادي از نمادها شاهد شرايط كاهشي بودند و تعدادي نيز روند افزايشي را تجربه كردند. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت يكش//نبه هفتم خردادم//اه 96 با كاهش 207 واحدي روي رق//م 80 هزار و 713 واحد ايستاد. در دومين روز دادوستدهاي بورس تهران روند كاهشي در قيمت تعداد زيادي از س//همها مش//هود بود و شاخص كل با افت 207 واحدي روبهرو ش//د. شاخص آزاد ش//ناور نيز در اين روز با كاهش 312 واحدي به رقم 88 هزار و 47 واحد دس//ت يافت. در س//ومين روز معامالت تاالر شيشهاي در هفتهاي كه گذشت، اكثريت قريب به اتفاق نماد خودروييها در كانال كاهشي قرار گرفتهاند. در گروه بانكيها و موسسات اعتباري نيز روند مشابه خودروييها بود و تقريبا تمام نمادهاي اين گروه نيز با روند كاهشي مواجه شدند. عالوه بر اين اكثريت نمادها در گروه فلزات اساسي نيز شاهد روند كاهشي در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني بودند هر چند نمادهايي همچون صنايع فوالد آليايي يزد، فوالد هرمزگان جنوب و سپنتا با رشد در قيمت پاياني مواجه شدند. اما در همان روز قنديها بار ديگر مخالف جريان بازار يكدست رشد كردند و تعداد زيادي از نمادهاي اين گروه توانستند در قيمت پاياني با بيش از سه درصد رشد همراه شوند و صف خريد را تجربه كنند. اما در چهارمين روز دادوس//تدهاي بورس تهران سهش//نبه گذشته در گروه محصوالت دارويي اكثر نمادها با روند رو به كاهش در قيمت پاياني و قيمت آخرين معامله مواجه شدند. البته نمادهايي همچ//ون دارويي لقمان و توليد مواد اوليه داروپخش روند رو به رشدي را شاهد بودند ولي به عنوان نمونه گروه دارويي بركت كه در ماههاي پاياني سال 1395 در بورس تهران عرضه اوليه شد 0/16 درصد افت در قيمت پاياني را تجربه كرد و به مبلغ هر سهم 192 تومان رسيد. اين در حالي است كه اين سهم در زمان عرضه اوليه با قيمت 242 تومان كشف قيمت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.