نقش بازار سرمايه در رشد اقتصادي و اشتغال

Jahan e-Sanat - - News - آمار

بررسي وضعيت شاخصهاي اصلي ب//ورس اوراق به//ادار تهران طي پنج سال گذشته حاكي از روند رو به رشد ارزش بازاري، حجم و ارزش معامالت و كمك ب//ه تامين مال//ي پروژههاي اقتص//ادي در اي//ن بازار بوده اس//ت. با اينوج//ود بر اس//اس گزارشهاي نهادهاي بينالمللي، بازار سرمايه كشور ظرفيت بيشتري براي توسعه و افزايش س//هم خود در تامين مالي داخلي را دارد. ب//ه گزارش ب//ورس تهران و به نقل از مديريت تحقيق و توسعه، بازار سرمايه بهعنوان يكي از نهادهاي مالي فعال در اقتصادها، نقش برجس//تهاي در تقويت رشد اقتصادي، اشتغالزايي، س//رمايهگذاري ...و دارد. اهميت اين ب//ازار در اقتص//اد كش//ورها در غالب تئوريهاي نظري بهصورت مبسوط منجر به ارائه نظريههاي علمي شده و تحقيق//ات تجربي نيز اين نظريهها را تاييد كرده اس//ت. بررسي وضعيت شاخصهاي اصلي بورس اوراق بهادار تهران طي پنج سال گذشته حاكي از روند رو به رش//د ارزش بازاري، حجم و ارزش معام//الت و كمك به تامين مال//ي پروژهه//اي اقتص//ادي در اين بازار بوده است. با اين وجود بر اساس گزارشه//اي نهاده//اي بينالمللي، بازار سرمايه كشور ظرفيت بيشتري براي توس//عه و افزايش سهم خود در تامي//ن مالي داخل//ي دارد. طي دوره پنجساله سهم بازار سرمايه در تامين مالي پروژههاي س//رمايهگذاري رشد يافته بهگونهاي كه سهم بازار سرمايه در تشكيل س//رمايه ثابت كل كشور )س//رمايهگذاري كل اقتصادي( طي دوره مورد مطالعه از ش//ش درصد در سال 1386 با رشد بيش از سه برابري به 20 درصد در سال 1394 افزايش يافت. با بررسي سهم توليد شركتهاي پذيرفتهش//ده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده ميشود كه سهم توليد مجموع شركتهاي بورسي در حدود 22/9 درص//د از كل تولي//د ناخالص داخلي بدون احتس//اب نفت و 21/1 درص//د از كل تولي//د ناخالص ملي را شامل ميشوند. با بررسي آمار نيروي شاغل در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مش//اهده ميش//ود كه طي دو س//ال اخير، نيروي شاغل فعال در اين ش//ركتها به ترتيب 568171 و 557428 نف//ر هس//تند كه حدود 3 درصد از جمعيت شاغل كل كشور را تشكيل ميدهند. همچنين جمعيت شاغل در نهادهاي فعال در بازار سرمايه طي سالهاي 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدي همراه بود بهگونهاي كه جمعيت شاغل در اين حوزه از 7639 نفر در س//ال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزايش يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.