اعطایتسهيالتبه01 هزارواحدتوليدي

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنعت- پس از آنكه معاون اول رييسجمه//ور بهعن//وان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي برنامهها و وظايف دس//تگاههاي دولت//ي را تعيين كرد و وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت را بهعنوان مجري و مس//وول برنامههاي اجرايي بستههاي رونق توليد و اشتغال برگزي//د، وزير صنعت، معدن و تجارت با ص//دور ابالغيههاي//ي جداگانه براي بخشه//اي زيرمجموعه اين وزارتخانه دستور عملياتي شدن برنامههاي ستاد اقتصاد مقاومتي را صادر كرد.

هنوز انتقادات از طرح تس//هيالت 16 ه//زار ميلي//ارد تومان//ي دولت به واحدهاي صنعتي در س//ال گذشته و انتقاد كارشناس//ان از نحوه اجراي آن و عدم شفافسازي درست آن ادامه دارد و اين در حالي اس//ت كه وزير صنعت، معدن و تج//ارت با توجيه موفقيت در طرح پيشين از اعطاي تسهيالت جديد در سالجاري خبر ميدهد. ابالغاجراي5 بستهماموريتي پس از آنكه معاون اول رييسجمهور بهعنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي برنامهها و وظايف دس//تگاههاي دولتي را تعيي//ن و وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت را به عنوان مجري و مس//وول برنامههاي اجرايي بستههاي رونق توليد و اش//تغال انتخاب ك//رد، وزير صنعت، معدن و تج//ارت با صدور ابالغيههايي جداگانه ب//راي بخشهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه دس//تور عملياتي شدن برنامههاي س//تاد اقتص//اد مقاومتي را صادر كرد.

براساس اين تقسيمبندي مسووليت اجراي بندهاي مختلف »بسته ارتقاي ت//وان توليد ملي« به س//ازمان صنايع كوچك، معاونت معادن و صنايع معدني، ايدرو، معاونت امور اقتصادي و بازرگاني، سازمان توسعه تجارت و معاونت طرح و برنام//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

در اجراي اين بند از سياس//تهاي اقتصاد مقاومتي در س//ال 1396 كليه معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدي//ران س//ازمانهاي توس//عهاي و تحقيقاتي هم//كاري دارند و برخالف س//ال 1395 كه تنها چند معاون اين وزارتخانه مس//ووليت اج//راي برنامهها را عهدهدار بودند، در س//الجاري تمام مديران ارش//د وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجراي مس//ووليتهاي واگذار شده از س//وي فرماندهي ستاد اقتصادمقاومتيهستند.

عالوه بر اين مسووليت اجراي »بسته جذب، توس//عه و تعمي//ق تكنولوژي« به معاونان ام//ور »صنايع و آموزش« و »پژوهش و فناوري« واگذار شده است و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدنوتجارتنيزمسوولاجراي»بسته تامين مالي و سرمايهگذاري« عالوه بر ساير وظايف تعيين شده است.

همچنينجهت»اجرايبستهتجارت خارجي« كه مش//مول توسعه صادرات غيرنفتي و كنترل واردات است، معاونت امور اقتصادي و بازرگاني، سازمان توسعه تج//ارت ايران، معاونت ام//ور صنايع و ش//ركت نمايش//گاه بينالمللي تهران دخيل هستند تا برنامههاي تعيين شده توس//ط وزارت صنعت، معدن و تجارت را پياده كنند.

در عي//ن ح//ال اج//راي بس//ته »اشتغال و توانمندسازي نيروي كار« به سه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشهاي صنايع كوچك، ام//ور معادن و ط//رح و برنامه محول شده است.

در ابالغيههاي جداگانه صادر شده از سويمحمدرضانعمتزادهبهعنوانوزير صنعت، معدن و تجارت به شتاب هرچه بيشتر برنامههاي پيشبيني شده توسط اي//ن وزارتخانه جهت اجراي برنامهها و وظايف تعيين ش//ده توسط فرماندهي س//تاد اقتصاد مقاومتي تاكيد ش//ده تا با ش//تاب هرچه بيشتري در مقايسه با سال گذش//ته برنامههاي تدوين شده عملياتيشود. ايجاد 70 هزار شغل جديد وزي//ر صنعت، مع//دن و تجارت در بازديد از طرحهاي صنعتي استان زنجان از تكميل و راهاندازي ش//ش هزار طرح صنعتي در سال 96 خبر داد و گفت:01 هزار واحد صنعتي امسال از تسهيالت جديد رونق توليد استفاده ميكنند.

محمدرضا نعمتزاده افزود: در سال گذشته 5400 طرح نيمهتمام صنعتي تكميل شده و 5500 واحد صنعتي نيز كه در دولتهاي گذشته تعطيل شده بود، احيا شد و اين طرحها با تداوم توجه دولت به اقتصاد مقاومتي در سالجاري هم ادامه خواهد يافت.

ويتصريحكرد:باتكميلاينطرحها 70 هزار ش//غل جديد در كشور ايجاد ميشود. همچنين با تكميل طرحهاي توس//عهاي واحدهاي فع//ال 40 هزار ش//غل جديد در اين بخ//ش به وجود خواهد آمد.

نعم//تزاده با بي//ان موفقيت طرح رونق توليد در سال گذشته و پرداخت تسهيالتبه21 هزارواحدصنعتيتاكيد كرد: امس//ال نيز اين طرح ادامه خواهد داشت و 10 هزار واحد توليدي صنعتي طی توافقهاي انجام شده با بانك مركزي وام دريافت ميكنند.

به گفته وي، بخش صنعت براساس بازرسيهاي انجام ش//ده از تسهيالت پرداخت شده رونق توليد در سال قبل واحدهاي توليدي كه از اين تسهيالت اس//تفاده كردهان//د، افزاي//ش توليد و تثبيت اشتغال داشته اما شرط استفاده كارخانههاازتسهيالترونقتوليدامسال افزايش 10 درصدي توليد و نيز افزايش 10 درصدي اشتغال است.

نعمتزاده با ابراز خرسندي از نتيجه دادن تالشهاي دولت در استانها كه منجر به راهاندازي واحدهاي توليدي جديد ميشود، ادامه داد: رشد صنعت در ابتداي دولت يازدهم ،-10/5 رشد معدن -2 و رشد كسبوكار حدود صفر بود اما دولت دكتر روحاني تالش كرد به اكثر خواستههاي مردم جامه عمل بپوش//اند. هرچند به دليل مشكالت موجود هنوز اين تالشها كامال نتيجه نداده و ادامه دارد اما دولت توانس//ت براساس آخرين آمار منتشر شده رشد اقتصادي را به 8/3 و رش//د صنعتي را به 6/5 برس//اند.وزير صنعت، معدن و تجارت با اش//اره ب//ه اينكه از مجموع 55 مورد كاالي موثر در توسعه صنعتي تولي//د بيش از 50 مورد داراي رش//د مثب//ت بوده، تصريح ك//رد: در برخي از بخشها به ويژه بخش س//اختمان با مش//كالت زيادي مواج//ه بوديم و عالوه بر كاهش تقاضاي داخلي شاهد كم ش//دن صادرات ني//ز بوديم. اما با رايزنيهاي انجام شده با توليدكنندگان محصوالت ساختماني از جمله سيمان ت//الش كردهايم مش//تريهاي جديد صادراتي براي س//يمان كشور بيابيم تا رونق دوباره صنعت ساختمان را در كشور شاهد باشيم.

راهاندازي 20 كارخانه س/يمان جديد

نعمتزاده همچني//ن از راهاندازي 20 كارخانه س//يمان جديد در آينده نزديك خبر داد و افزود: برخي گمان ميكنند با توجه به ركود بازار سيمان نبايد كارخان//ه جديد احداث كرد اما ب//ه همت مس//ووالن كش//ور صنعت س//اختمان و سيمان رونق ميگيرد و توس//عه صادرات اين كاال نيز تاسيس كارخانههاي جديد را ميطلبد.

به گ//زارش مهر، عضو كابينه دولت يازدهم با اشاره به اينكه مشكل برخي واحدهاي تعطي//ل در اثر واگذاريهاي غلط دولت قبل ايجاد شده بود، يادآور شد: هزاران واحد توليدي كه در اثر اين واگذاريها تعطيل شده بودند از جمله كشتيسازي، لولهس//ازي ...و در دولت يازدهم احيا شد.

نعمتزاده ادام//ه داد: صنعت فقط با پول آباد نميش//ود و توسعه صنعتي به مديري//ت، تكنولوژي، دلس//وزي و برنامهريزي نياز دارد كه خوش//بختانه مديران صنعتي در كشور خوب فكر و عملميكنند.

به گفته وي، ملت ايران بايد با توليد ملي و افزايش صادرات سرافراز شود و در سال جاري بايد حداقل 20 درصد رشد

صادرات در كشور رقم بخورد كه اين رشد در برخي بخشها قابليت افزايش تا 50 درصد را هم دارد.

افتتاح س/ه واح/د توليد آهن اسفنجي

محمدرضا نعم//تزاده همچنين با بيان اينكه با توليد محصوالت اين واحد صنعتي، كشور خودكفا ميشود، افزود: تكميل زنجيره صنعت فوالد كشور يكي از برنامههاي موردنظر ما در ابتداي كار بوده است.

وي ب//ا تاكيد ب//ر اينكه مقام معظم رهبري همواره بر توجه به زنجيره ارزش توليد، تاكيد داشتند، افزود: كشور طي س//ه س//ال اخير از واردكننده فوالد به توليدكننده اين محصول تبديل ش//ده اس//ت و طي سه ماه آينده، سه يا چهار واح//د توليدي آهن اس//فنجي افتتاح ميشود.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد به جاي صادرات سنگآهن خام، محصوالت فرآوريش//ده آن را صادر كنيم و بايد ايران به كشور صادركننده فوالد و صنايع پاييندست آن تبديل شود و خواست دولت بر اين است كه بخشخصوصي امور اجرايي و توليدي كشور را به دست گيرد.

نعمتزاده افزود: صنعت مجموعهاي از تصميمگيريها و مديريتهاس//ت و خري//د و فروش و كيفي//ت و بازاريابي محصوالت هم بايد مورد توجه باشد.

آغازبهكارس/امانهطرحرونق توليد

از سوي ديگر معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين بازديد گفت: اين هفته سامانه طرح رونق توليد آغاز به كار ميكند.

محسن صالحينيا اظهار كرد: رونق توليد و حماي//ت از واحدهاي توليدي بايد مستمر و ادامهدار باشد و اينگونه اس//ت كه واحدهاي توليدي ميتوانند روي پاي خود بايستند.

اين مقام مسوول ادامه داد: در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي، نخستين بند سياستهاي ابالغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به موضوع ادامه طرح رونق توليد اختصاص دارد.

وي اف//زود: اجراي طرح رونق توليد ب//راي 10 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط ابالغ شده است كه هفتهزار مورد از اين تس//هيالت ب//ه واحدهاي كوچك اختصاص مييابد.

صالحيني//ا تصري//ح ك//رد: س//هم واحدهاي متوس//ط از تسهيالت طرح رون//ق توليد يكهزار مورد ب//وده و دو هزار فقره تس//هيالت نيز به واحدهاي باالي 60 درصد پيشرفت فيزيكي اعطا ميشد. همچنين همه زيرساختهاي طرح رونق توليد فراهم ش//ده و سامانه مخص//وص اين طرح طراحي ش//ده و طبق جلسات برگزارشده با بانك مركزي موافقتهاي الزم براي اعطاي تسهيالت اخذ شده است.

وي افزود: تا اواخر اين هفته سامانه ط//رح رونق تولي//د فعال ميش//ود تا واحدهاي متقاضي از طريق كارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد بتوانند از اين تسهيالت بهرهمند شوند.

نعم//تزاده: 10 ه//زار واحد توليدي صنعتي ط//ی توافقهاي انجام شده با بانك مركزي وام دريافت ميكنند اما شرط استفاده كارخانهها از تس//هيالت رونق توليد امسال افزايش 10 درصدي توليد و نيز افزايش 10 درصدي اشتغال است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.