رشد شاخصهاي کيفيت استاندارد گروه سايپا

Jahan e-Sanat - - News - خودروسازان

سايپانيوز- براساس گزارشهاي ش//ركت بازرس//ي و كنترل كيفيت ايران و نظرسنجيهاي به عمل آمده از مش//تريان و اطالعات و آمار وزارت صنعتومع//دن، گروه خودروس//ازي سايپا رشد چشمگيري در شاخصهاي ارزيابي ش//ركت بازرس//ي و كيفيت استاندارد ايران داشته است. بر همين اساس معاون بازاريابي و فروش گروه خودروس//ازي س//ايپا گفت: در چهار شاخص مهم و اساسي شامل كيفيت خودروهاي توليدي، رضايت مشتريان از خدم//ات ف//روش و خدم//ات پس از فروش و س//هم بازار فروش رش//د چش//مگير داش//تهايم بهط//وري كه با افزاي//ش 5/17 درص//دي كيفيت خودروهاي توليدي )تعداد ستارهها( و همچني//ن افزاي//ش 9 درص//دي ش//اخصهاي رضايت مش//تريان از خدمات فروش و 5/5 درصد از خدمات پس از فروش س//هم بازار اين گروه از 33 درص//د كل ب//ازار ب//ه 42 درصد افزايش يافت.

رضا تقيزاده با اشاره به برخي عوامل موثر در اين ارزيابي گفت: بهرهبرداري از شبكه توانمند فروش و خدمات پس از فروش، تعريف و اجراي چندين پروژه در زمين//ه ارتقاي كيفيت محصوالت، تنوع در روشهاي فروش، اطالعرساني مناس//ب به مشتريان، توجه به نظرات مشتريان و صاحبنظران از جمله عوامل رش//د توامان كيفيت و كميت فروش محص//والت و خدمات پ//س از فروش به آنهاست.

وي درخصوص عملكرد مناس//ب خودروسازان در سالهاي اخير افزود: در گذش//ته نهچندان دور خريداران خودرو مجبور ب//ه خريد خودروهاي دست دوم بدون گارانتي با هزينههاي س//نگين مالي از مباديهاي مختلف بودند كه پس از تغيير رفتار مناسب خودروس//ازان، متناس//ب ب//ا ت//وان خريداران اين دس//ته از مشتريان به خريد خودروي صف//ر كيلومتر روي آورده و ام//كان خري//د خودروه//اي مختل//ف ب//ا تس//هيالت مناس//ب با پايينترين نرخ و با گارانتي مطمئن ايجاد شده است.

تقيزاده با بيان فرازونشيب در هر تجارتي گفت: بروز رونق و كس//ادي در هر قسمتي از تجارت ممكن است و به ج//اي اظهارنظره//اي خارج از اصول بايد به فكر راهحل اساسي بود آنچنان كه با ورود اينترنت به زندگي افراد چاپخانههاي روزنامهها در اكثر كش//ورها كمرونق شدند ولي آنها كه خ//ود را بهروز كردند، از اين وضعيت نجات يافتن//د. بنابراين الزم اس//ت واحدهاي كمرونق اقتصادي در بخش خودرو در داخل خود عارضهيابي كرده و با دادن اطالعات غيركارشناسي به ديگران اتهام بياساس وارد نكنند.

وي درخصوص الزام رعايت مصوبات شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو توسط شركتهاي توليدكننده افزود: افزايش قيم//ت نهاده//اي توليدي، افزايش نرخ تورم، افزايش قيمتهاي بيم//ه ...و از عوام//ل موثر در افزايش قيمت خودرو اس//ت ك//ه با توجه به رش//د اين عوامل طي يكسال اخير با تاييد شوراي رقابت شاهد افزايش قيم//ت خودروها در آين//ده نزديك خواهيم بود.

معاون بازاريابي و فروش س//ايپا با اشاره به انعطافپذيري و بهروز بودن اين گروه عظيم خودروس//ازي گفت: عرضه س//راتو در بازار بورس نشان از پيشرو بودن در تنوع عرضه و شفاف بودن معامالت و اطمينان از تناسب كيفيت و قيمت خودروهاي ش//ركت سايپاست كه سرعت خريد خودروهاي يادش//ده در بورس بهطور كامل اين ادعاها را اثبات ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.