رفعاشكاالتاجرايطرح»اشتغال فارغالتحصيالن«

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اش//اره به اينكه 70 درصد متقاضيان ش//غل در س//ال 95 از فارغالتحصيالن دانشگاه بودند، اطمينان داد اشكاالت طرح »اشتغال فارغالتحصيالن« در اجرا برطرف شود.

علي ربيعي با اش//اره به اينكه اشتغال، مهمترين دغدغه دولت است، گفت: نرخ مش//اركت طي سالهاي اخير افزايش يافته كه سهم زيادي از اين جمعيت را جوانان تشكيل ميدهند. از طرفي ش//اهد افزايش تعداد دانشآموختگان دانش//گاهي در س//الهاي اخير بوديم.

وي با اش//اره به اينكه اشتغال بانوان نيز رو به افزايش است به س//هم 67 درصدي بانوان از بازار كار در س//ال گذشته اشاره كرد و گف//ت: ناگزيريم در اين برهه از زمان كه يكي از حس//استرين شرايط اشتغال كشور است در جهت افزايش سطح مهارتآموزي و اش//تغالپذيري به ويژه براي افراد داراي تحصيالت دانش//گاهي اقدام كنيم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: براساس هدفگذاري انج//ام ش//ده پيشبيني ميكنيم ح//دود 150 هزار نفر امس//ال در قالب طرح كارورزي ش//اغل ش//وند كه در اي//ن زمينه نيز در كميس//يون تخصصي اشتغال مقرر ش//د از ظرفيتهاي نهادها و تش//كلهاي صنفي براي شناسايي واحدهاي پذيرنده نيروي كار استفاده شود.

ربيعي با اشاره به شناسايي رستههاي داراي ظرفيت اشتغال در قالب طرح تكاپو بهعنوان يكي از طرحهاي ذيل طرح جامع اشتغال فراگير گفت: حوزهICT )فن//اوري اطالعات و ارتباطات( يكي از همين ظرفيتهاس//ت كه در اين بخش نيز پيشبيني كرديم در س//ال 96 حدود 20 هزار نفر از فارغالتحصيالن دانش//گاهي را در قالب طرح كارورزي جذب بازار كار كنيم.

وي گف//ت: همچنين در بخش كش//اورزي نيز پيشبيني ما با گزارشگيري از فعاالن بخش كش//اورزي اين است كه امسال 30 هزار نفر در اين حوزه در قالب طرح كارورزي به واحدهاي پذيرنده معرفي شوند. همينطور در بخش تعاون نيز به عنوان يكي از اركان مه//م اقتصادي ظرفيت 30 هزار نفري جذب نيروي كار در طرح كارورزي پيشبيني كرديم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در طرح كارورزي مشوق دو سال معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما براي كارفرمايان در نظر گرفته شده كه در صورت جذب كارورزان ميتوانند از اين مزيت استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.