کارگرانمعدنزمستانيورتبهکاربازمیگردند

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از شروع به كار مجدد برخي از تونلهاي معدن يورت در اين هفته خبر داد و گفت: اين معدن داراي تونلهاي مختلفي بوده و تنها بخشي از تونلهاي آن آس//يب ديده است اما به دليل مسايل امنيتي مانند احتمال انفجار مجدد از فعاليت در تمام تونلها جلوگيري شد.

حس//ينقلي قوانل//و در ارتباط ب//ا وضعيت كنون//ي كارگران و جانباختگان معدن زغالسنگ زمستان يورت آزادشهر اظهار كرد: در حال حاضر مس//تمري جانباختگان اين معدن به خانوادههاي آنها پرداخت ش//ده كه اين مس//تمري تا سقف 24 ميليون تومان براي برگزاري مراسمشان پرداخت شده است.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: از سوي ديگ//ر در بح//ث بيمه اي//ن افراد بايد گفت اي//ن موضوع در حال پيگيري بوده و بعد از مش//خص ش//دن تكليف انحصار وراثت اين عزيزان كارهاي بيمه افراد متوفي انجام ميشود بنابراين پول بيمه آنها آماده تحويل به بازماندگانشان است. قوانلو خاطرنشان كرد: با توجه به برقراري ايمني در بخشهاي زيرين و برخي تونلهاي اين معدن از حدود يك هفته ديگر فعاليت كارگران اين معدن از سر گرفته خواهد شد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: تمام كارگراني كه در اين معدن مشغول فعاليت بودهاند به بيمه بيكاري معرفي شدهاند و اميدواريم از حدود 250 نفر كارگر اين معدن در آينده نزديك حدود 200 نفر از آنها به محل كار خود بازگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.