ايران،چهاردهمينکشورتوليدکنندهفوالدجهان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- براساس آخرين گزارش انجمن جهاني فوالد، ايران در سال 2016 جايگاه چهاردهم توليد و بيستم صادرات فوالد جهان را به دست آورده است.

رشد 11/2 درصدي توليد فوالد ايران در سال 2016 نسبت به سال 2015 رتبه ايران را در جدول توليدكنندگان فوالد با توليد 17 ميليون و 900 هزار تن در اين سال در جايگاه چهاردهم جهان در اين حوزه تكرار كرد.

نمودارهاي جهاني نشان ميدهند توليد جهاني فوالد از يكهزار و 620 ميلون تن در س//ال 2015 به هزار و 629 ميليون و 600 هزار تن در س//ال 2016 افزايش پيدا كرده و چين با توليد 808 ميليون و 400 هزار تن در رتبه نخست و هند و ژاپن نيز به ترتيب ب//ا توليد 104 ميليون و 800 هزار تن و 95 ميليون و 600 هزار تن در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتند.

براساس اين گزارش، ايران در بين كشورهاي صادركننده فوالد نيز توانس//ته با صادرات 5/7 ميليون تن در س//ال 2016 جايگاه بيس//تمين كشور صادركننده فوالد در جهان را به دست آورد در حالي كه در اين جدول چين، ژاپن، روسيه و كرهجنوبي به ترتيب هر يك با 108/1 ميليون تن، 40/5 ميليون تن 31/2 ميليون تن و 30/6 ميلي//ون ت//ن در جايگاههاي اول تا چهارم صادركنندگان فوالد جهان قرار دارند.در اين گزارش س//رانه مصرف فوالد ايران حاكي از كاهش مصرف از 265/2 كيلوگرم در سال هب2010 238/7 كيلوگرم در سال 2016 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.