از گفتهها در مورد »ثابت پاسال« حيرانم

Jahan e-Sanat - - News - ادبیات کتاب

مديركل ميراث فرهنگي اس//تان تهران اع//الم كرد: بيش از 10 بار ارزش//مند بودن مجموعه ثابت پاس//ال را به شهرداري اعالم كردهايم، اسناد هم خودشان دادهاند. طرحي كه مالك ثابت پاسال به ما داده كاربري هتل و خدمات فرهنگي است و نه مسجد.

پ//س از حدود دو س//ال توقف در بحث حفاظ//ت يا تخريب عمارت ثابت پاس//ال و ساخت مجتمعي تجاري، مسكوني به جاي آن؛ حدود 10 روز پيش مهدي چمران عضو ش//وراي ش//هر تهران اظهار نظري جنجال برانگيز دراين زمينه داش//ت. او خبر داد كه »قرار است به جاي عمارت ثابت پاسال يك مجموعه جديد س//اخته شود« و پس از آن بود كه صحبتها و اظهار نظرهاي متفاوتي در اين زمينه دوباره مطرح شد چراكه نگراني وجود داشت همانطور كه پيشتر هم سابقه داش//ته، با پيش كشيده شدن بحث ساخت مسجد و سوءاستفاده از احساسات عقيدتي عمومي، اهداف ديگري پيگيري شود.

تنها چن//د روز پ//س از آن در 9 خرداد س//پيده سيروسنيا، معاون ميراث فرهنگي ادارهكل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، به ايسنا گفت: »براساس توافق انجام ش//ده ميان ميراث فرهنگي استان تهران و مالك عمارت ثابت پاسال، اين خانه تاريخي پابرجا ميماند و در كنار آن يك مركز اقامتي ايجاد ميشود.«

ي//ك روز بعد پي//روز حناچي، در نامهاي ب//ه قاليباف با تاكيد ب//ر ممنوعيت و توقف عمليات اجرايي در كاخ ثابت پاسال بر اساس پيگيري معاونت امور ويژه دفتر مقام معظم رهبري، خواستار ارائه گزارش وضعيت ملك مزبور در اسرع وقت به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران شد و حتي چند س//اعت بعد محمدحس//ن طالبيان معاون ميراث فرهنگي س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعالم كرد: طرح ارائه شده براي كاخ ثابت پاسال يعني تبديل بخشي از فضا به مركز اقامتي يا هتل نهائي نيس//ت و بايد در چند شوراي كميسيون ماده 5 و معماري و شهرسازي بررسي شود.

تا اينكه بار ديگر محمدمهدي تندگويان، نايبرييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران در اظهار نظري متفاوت همه معادالت ساخته شده براي ثابت پاسال را ب//ر ه//مزد. او روز جمعه 12- خرداد- در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: »در حال حاضر ما با ساختمان بيهويت و بياصالتي روبهرو هس//تيم كه ارزش تاريخي ن//دارد و حتي س//ازمان ميراث فرهنگي ب//ه عنوان متولي ارزش گ//ذاري س//اختمانها در مواجهه با اين كاخ س//كوت كرده است و تاكنون هيچ نظري در م//ورد ميراثي بودن يا نبودن اين بنا نداش//ته است. ازسويي ديگر ما با مالكي روبهرو هس//تيم كه دوسال است طرحش را براي زمين مذكور مسكوت گذاشتهايم.

تندگويان با بيان اينكه اين زمين را بانك آينده به بخشخصوصي كه گويا زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان امام است، فروخته و آنها نيز طرح ساخت مجتمع مذهبي- فرهنگي با محوريت مسجد را براي بررسي و تاييد به شوراي شهر آورند، گفت: آنها طرح ساخت مسجد در اين زمين را مطرح كردند تا عالوه بر در نظر گرفتن منافع عمومي، مس//جدي در اي//ن زمين س//اخته ش//ود. در اين طرح پاركينگي با ظرفيت باال پيشبيني شده كه مش//كل كمبود فضاي پارك حاشيهاي در خيابان آفريقا را رفع ميكند.«

ايرج طهماس//ب گفت: آقاي مجري، ايراج طهماسب را بيچاره كرده چون آنقدر تحتالش//عاع مجري اس//ت كه كس//ي نميداند او كارهاي هنري بس//يار زيادي دارد و از بچگي نوشته است.

دومين شب داستانخواني برنامه »شهر كتاب، شبهاي رمضانبيداراست«شامگاه11 خرداد،برگزارشدومنيرالدين بيروتي و ايرج طهماسب در شهر كتاب مركزي، بخشهايي از داستانهايشان را براي حضار خواندند.

منيرالدين بيروتي، نويسنده نخستين مهماني بود كه روي سن آمد تا داستانش را بخواند. وي با بيان اينكه داستانهايش بلند و تلخ است، گفت: خيلي خوشحالم كه امشب در اين جمع هستم و خوشحالترم كه آقاي طهماسب را از نزديك ميبينم و از وقتي ايش//ان را ديدهام، يادم رفته كه نويسنده هستم و چه ميخواهم بخوانم!

او همچنين اظهار داش//ت: من 10 كت//اب دارم و كتاب »آرام در سايه« آخرين اثر من است كه سال گذشته منتشر شد و داستاني هم كه امشب آن را ميخوانم، از همين كتاب انتخاب كردهام.

بيروتي در پاس//خ به اين سوال كه كدام كتابش را بيشتر دوس//ت دارد، گفت: كتابي را بيشتر از همه دوست دارم كه ممنوعالچاپاست.چهاردرد01 سالقبلمنتشرشدامااجازه تجديد چاپ پيدا نكرد چون دوستان معتقد بودند زيادي تلخ و زهرمار است!

اين نويسنده با بيان اينكه خيلي به كشتن شخصيتهاي كتابشعالقهندارد،گفت:منيكيدوتابيشترازشخصيتهاي كتابم را نكشتهام و شخصا هم فكر نميكنم داستانهايم خيلي تلخ باشند اما »چهار درد« به زهر مار معروف شده!

دس/تكم 10 ب/ار ب/ه ش/هرداري نامه نوشتهايم

با مطرح شدن اين صحبتها، رجبعلي خس//روآبادي، مديركل ميراث فرهنگي و گردش//گري اس//تان تهران با ابراز حيرت از صحبته//اي محمدمه//دي تندگويان، نايبرييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران گفت: حتي نامهاي كه چن//د روز پيش در صفحه ش//خصي يكي از روزنامهن//گاران مبني بر دس//تور مجوز ش//هرداري براي تخريب خانه منتشر شد، نيز آورده ش//ده است كه »با توجه به نامه شماره... تاريخ 1395/12/3 سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري در خص//وص ارزش معم//اري و تاريخي بنا، حف//ظ ملك الزامي و صدور هر گونه جواز تخري//ب و نوس//ازي ممنوع اعالم ش//د« بنابراين مشخص است كه ما دستكم آن نامه را نوش//تهايم.

او اف//زود: بر اين اس//اس تاكيد ميكنم كه ما دس//تكم 10 نامه مبني بر ارزشمند

او در پاسخ به اين سوال كه كدام كتابش را به مخاطبان براي ماه رمضان پيشنهاد ميكند، گفت: به نظرم كتاب ماهور، انتخابخوبياستچوناگرچه053 صفحهاستامابهتلخي باقي كتابها و داستانهايم نيست.

بيروتي درباره داستانهاي در دست انتشار خود نيز اظهار داش//ت: كتاب »مثله« س//ه سال اس//ت كه در وزارت ارشاد مانده و اجازه انتش//ار نميگيرد اما من همچنان مينويس//م و در حال بازنويسي آخرين كتابم هستم كه شايد چهار ماه طول بكشد.

او درباره موضوع اث//ر تازهاش نيز گفت: اين كتاب درباره پديدهاي اس//ت كه اخيرا خيلي باب شده يعني عرفانهاي دروغين، اين اثر درباره كساني است كه ميخواهند يكشبه، بودن اين بناي تاريخي به شهرداري و ديگر مس//ووالن متولي نوشتهايم، حيران ماندهام كه بر چه اساس ميگويند ما حتي دو خط نامه مكتوب مبني بر تاييد ارزش//مند بودن اين بنا ننوشتهايم.

خسروآبادي در ادامه با اشاره به اين نكته كه براساس درخواس//ت مالك ثابت پاسال يعني »ش//ركت پيش//گامان توسعه تجارت الب//رز« كه ميدانم زير نظ//ر آقاي انصاري است، طرح در دس//ت بررسي است، گفت: از روز دوشنبه گذشته- 8 خرداد- كه مالك ش//خصا طرح را در دفتر مي//راث فرهنگي اس//تان تهران ارائه داد تا امروز اگر مالكيت اين بنا انتقال پيدا كرده باشد هيچ اطالعي نداريم، هر چند تغيير مالكيت ثابت پاسال هيچ چيز را در حفاظت از اين بناي ارزشمند كم نميكند.

او همچنين به نامهاي كه دو سال پيش پيروز حناچي، دبير شوراي عالي معماري و شهرس//ازي مبني بر ارزشمند بودن اين بناي تاريخي به همه دس//تگاههاي مربوط ره صدساله را طي كنند و خرافههايي كه عدهاي به خورد ما دادهاند كه احتماال اين كتاب هم توقيف ميشود!

ايرج طهماسب، نويسنده، كارگردان، تهيهكننده و بازيگر نيز در اين جلسه داستانخواني حضور داشت و درباره ايده كتاب س//ه قصه اظهار داشت: واقعا نميدانم بايد از دست آق//اي مجري چه كار كنم كه آقاي طهماس//ب را بيچاره كرده! چون طهماس//ب هم يكي مثل شماست كه دوست دارد كارهاي هنري كند، ياد بگيرد و فعاليتهاي مختلف داشته باشد اما آنقدر تحتالشعاع مجري است كه كمتر اين جنبه او ديده شده است.

او افزود: من ساليان سال، فراي كارهايي كه انجام ميدادم، مينوشتم و فكر كردم كه بعد از 30 سال زمان آن رسيده كه ابالغ كرده اس//ت، اش//اره كرد و گفت: با توجه به واجد ارزش ش//ناخته ش//دن اين بنا نظر سازمان ميراث فرهنگي نيز مبني بر ارائه نقش//ه از س//وي مال//ك براي هر طرح//ي ك//ه مالك در آنج//ا دارد، الزامي بودهاس//ت.

خس//روآبادي با تاكيد ب//ر اينكه كاربري ثابت پاسال بر اساس طرحي كه روز دوشنبه گذشته توسط آن شركت به ميراث فرهنگي ارائه ش//د »هتل و خدمات فرهنگي« بوده است، تاكيد كرد: اصال مالك در ضلع شمال غربي، زميني با حدود 1500 متر مساحت گرفته است و فقط 10 درصد از فضاي بيروني ثابتپاس//ال در طرح ارائه ش//دهاش اشغال ميش//ود كه هيچ اي//رادي در طرح عمارت ايجاد نميكند.

او اضافه كرد: عمارت يك ساختمان اصلي و يك كناره ش//رقي و غربي دارد كه هر دو آنها حفظ ميشوند. اين در حالي است كه به معماري بنا آسيبي وارد نميشود.

به گفته وي و براس//اس طرح ارائه شده، عمارت ثابتپاسال ميتواند مكمل و هت//ل در نظر گرفته ش//ود، ك//ه البته زير نظ//ر ميراث فرهنگي اس//تان تهران مرمت ميش//ود و اصال//ت آن ب//ه هيچوجه دچار مشكل نميشود.

مديركل ميراث فرهنگي استان تهران با تاكيد بر اينكه نميدانم بر چه اساسي آقاي تندگوي//ان گفتهاند اين عمارت هيچ ارزش تاريخي ندارد، گفت: در طول دو سال گذشته و در نامهنگاريه//اي متع//دد بهط//ور دائم اعالم كردهايم اين بنا ارزشمند است. اينكه امروز ناگهان چنين حرفي زده ميشود بايد اسنادش را از ايشان گرفت.

او همچنين درباره ثبت اين بناي تاريخي گفت: همان طور كه از چند روز پيش دفتر ثبت آثار تاريخي اعالم كرده اس//ت، مراحل ثبت اين بنا در دستور كار است و اين قضيه بر عهده ما نيست.

ما اعالم كردهايم كه اين بنا داراي ارزش تاريخي است. نوشتههايم را منتشر كنم و حاال منتظرم بازخوردهاي شما را دريافت كنم.

طهماس//ب با تاكيد بر اينكه »س//ه قص//ه«، كتابي براي بزرگس//االن اس//ت و نه كودكان گفت: من شوكه شدم كه بچهها تا اين موقع از ش//ب بيدارند و اگر ميدانس//تم با اين همه بچه در اين جلس//ه مواجه ميشوم، حتما يك داستان كودكانه براي خواندن با خودم ميآوردم چون اين داستانها براي بچهها كمي سنگين است اما بخشي از »بالشي پر از پر سفيد« را ميخوانم.

اين كارگردان همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از اين،شاهدانتشاركتابيازاوخواهيمبوديانه،گفت:منهميشه در حال نوشتنم و از بچگي تا اين سن نوشتهام، خيلي ورق پاره كردهام و حاال هم يك داستان كودكان دارم كه ميخواهم منتشر كنم؛ يك مجموعه سه جلدي از كارهاي قديمي كه يكي از آنها درباره فلسفه، يكي درباره نمايش و ديگري شعر و نكتهها و يادداشتهايم است.

طهماسب در پايان گفت: براي من يك كتاب يا نويسنده خاص بر كتاب يا نويس//نده ديگري برتري ندارد. به نظر من همه نويسندهها خوبند و اينكه ما چه كتاب يا نويسندهاي را براي مطالعه انتخاب ميكنيم، فقط به حس و حال و نيازمان مربوط ميشود.

اوادامهداد:نويسندههاهممثلمتخصصانهستندبنابراين ما گاهي نياز داريم كه سراغ يك شاعر برويم گاهي نياز داريم سراغ متخصص امور جنايي برويم، گاهي به فالسفه نيازمنديم و گاهي هم بايد رمان بخوانيم.

بنابراين كتاب محبوب داش//تن برايم بيمعناست چون نميتوانم بگويم فردوس//ي بهتر است يا موالنا و همهشان را دوست دارم و ميخوانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.