انتقاد از رونمايي كتابهاي بازيگران

Jahan e-Sanat - - News -

مهشيد ميرمعزي با دفاع از برگزاري جشن امضا و رونمايي، در عين حال از برگزاري مراسم رونمايي از كتابهاي بازيگران انتقاد كرد و رونمايي از »نوشتههاي بيارزش يك هنرپيشه« را ظلم به ادبيات فاخر دانست.

اين مترجم در گفتوگو با ايسنا در ارزيابي خود از برگزاري جشن امضا و رونمايي كتاب با بيان اينكه موافق اين مراسم است، گفت: به اين دليل موافق جشن امضا و رونمايي كتاب هستم كه باعث معرفي كتاب ميشود؛ زماني كه كتابي منتشر ميشود، كسي كتاب را نميشناسد و اين مراسم براي كتاب يك معرفي اوليه خواهد بود.

او با اشاره به برگزاري مراسم جشن امضا و رونمايي كتاب در همه جاي جهان اظهار كرد: در همه جاي دنيا اين كار را انجام ميدهند و نويسنده يا مترجم كتاب در اين مراسم حضور دارند و درباره كتاب و موضوع آن صحبت ميكنند. كس//اني هم كه موضوع كتاب مورد عالقهشان باشد آن را ميخرند و به دوستان خود پيشنهاد ميكنند. خبرگزاريها و مطبوعات گزارش//ي درباره كتاب مينويسند و يا برخي در شبكههاي اجتماعي خود اين مراسم را به اشتراك ميگذارند. بهطور كلي اين مراسم در رواج كتابخواني تاثير مثبت دارد.

ميرمعزي اظهار كرد: هر كسي كه هيچكاري نكند، هيچ اشتباهي هم نميكند و كسي كه كاري انجام ميدهد طبعا اشتباهاتي نيز دارد. طبيعي است كه نقدهايي به جشن امضا و رونمايي كتاب وارد است.

او در نقد اين مراسم گفت: يكي از نقدهايي كه به اين مراسم وجود دارد اين است كه جشن امضاي كتابها هميشه در تهران برگزار ميشود و در شهرستانها به ندرت اين اتفاق ميافتد. البته به اين دليل است كه ناشران در تهران هستند و نميتوانند برايگرفتنجشنبهشهرستانبروند.همچنينتعدادكساني كه در جشن امضا شركت ميكنند در تهران بيشتر است.

اين مترجم با بيان اينكه نقد و بررس//ي با رونمايي، دو مساله متفاوت هستند، گفت: در مراسم نقد كتاب، كساني ك//ه كتاب را خواندهاند حضور دارن//د، درباره كتاب حرف ميزنند و به نكات منفي و مثبت آن اشاره ميكنند اما در جلسه رونمايي همانطور كه از نامش مشخص است كسي كتاب را نخوانده است و حاضران بيشتر به خاطر آشنايي با نام نويس//نده، شاعر و مترجم ميآيند تا بدانند موضوع كتاب جديد آنها چيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.