اعالم آخرين وضعيت فروش فيلمها

Jahan e-Sanat - - News -

»مادر قلب اتمي« به كارگرداني علي احمدزاده با فروش042 ميليون توماني در تهران و شهرستانها در دو روز اول اكرانش، شروع خوبي را در گيشه رقم زده است.

سعيد خاني پخشكننده اين فيلم با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: »مادر قلب اتمي« به كارگرداني علي احمدزاده در تهران در 15 سالن سينما، 110 ميليون در شامگاه 11 خرداد ماه فروش داشته و در شهرستانها در پنج سالن سينما طي دو روز 55 ميليون تومان فروخته است. به گفته او مجموع فروش اين فيلم كه در تهران 185 ميليون تومان بوده است، در تهران و شهرستانها از مرز 240 ميليون تومان گذشته است.

به گفته سعيد خاني اين در حالي است كه تبليغات اين فيلم هنوز در تلويزيون شروع نشده و حوزه هنري هم هنوز جواب مشخصي به وضعيت اكران اين فيلم در سينماهاي تحت نظارتش نداده است.

»ويالييها« به كارگرداني منيره قيدي طبق اعالم مختاري مسوول پخش »هدايتفيلم«،درتهران513 ميليونتومانودرشهرستانها09 ميليونتومان فروش داشته كه مجموع فروشش از 405 ميليون تومان گذشته است.

مسوول پخش »هدايت فيلم« هم از فروش 212 ميليون توماني »آشوب« كاظم راست گفتار در تهران و 68 ميليون توماني آن در شهرستانها خبر داد.

بهگفتهاو»خوببدجلف«پيمانقاسمخانيو»گشت2«سعيدسهيليكه هنوز اكرانشان بهطور محدود ادامه دارد؛ به ترتيب 16 ميليارد و 115 ميليون تومان و 19 ميليارد و 765 ميليون تومان فروختهاند. ميرزايي از دفتر پخش »هدايت فيلم« نيز از فروش 10 ميليارد و 50 ميليون توماني »نهنگ عنبر« به كارگرداني سامان مقدم در تهران و شهرستانها خبر داد.

اينفيلمكه32 روزازاكرانشميگذرد،درتهرانششميلياردو056 ميليون تومان و در شهرستانها سه ميليارد و 400 ميليون تومان فروش داشته است.

به گفته مسوول پخش »هدايت فيلم« فيلم »برادرم خسرو« احسان بيگلري نيز در تهران 650 ميليون تومان و در شهرستانها 270 ميليون تومان فروخته اس//ت كه مجموع فروش آن 920 ميليون تومان در 23 روز نمايش در تهران و شهرستانهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.