عليرضاسلطاني،عكاسخبريپيشكسوتدرگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

عليرضا سلطاني از عكاسان خبري پيشكسوت كشور پس از يك دوره طوالني مبارزه با سرطان، دار فاني را وداع گفت. محمد نوروزي، عكاس خبري و از دوستان و همكاران زندهياد سلطاني با تاييد خبر درگذشت او به مهر، گفت: آقاي عليرضا سلطاني مدتها بود به بيماري سرطان مبتال بود و چندين بار هم تحت عمل جراحي قرار گرفت و به همين خاطر، از ناحيه ريه و حتي پا هم دچار مشكل شده بود.

او با يادآوري درگذشت همسر اين عكاس خبري فقيد در سانحه رانندگي كه س//ال گذش//ته رخ داد، آن را ضربهاي سخت به روحيه زندهياد سلطاني عنوان كرد و افزود: متاسفانه آقاي سلطاني ديروز دار فاني را وداع گفت و جامعه عكاس//ان خبري ايران را با دردي س//خت دش//وار روبهرو كرد. اين همكار س//ابق زندهياد س//لطاني همچنين با اش//اره به ويژگيهاي اخالقي واالي وي گفت: س//لطاني عالوه بر عكاسي خوشذوق، از منشي واال و اخالقي برخوردار بود و فوقالعاده انساني شريف بود. او همواره به ياد دوستان و همكاران خود بود و از هر فرصتي براي دفاع از جامعه عكاس//ي اس//تفاده ميكرد. بر اساس اين گزارش، زندهياد عليرضا سلطاني كه چند دهه از عمر خود را در حوزه عكاسي خبري مشغول بود، در اواخر دوران كارياش، به عنوان دبير گروه عكس خبرگزاري موج فعاليت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.