»آبجي«بهبخشمسابقهجشنوارهبروكلينراهيافت

Jahan e-Sanat - - News -

فيلم سينمايي »آبجي« هشتمين حضور بينالمللي خود را ديروز با نمايشدربخشمسابقهبيستميندورهجشنوارهفيلمبروكليندرنيويورك تجربه كرد. نخستين فيلم مرجان اشرفيزاده در بخش مسابقه بيستمين جشنواره بينالمللي بروكلين نمايش داده ميشد.

اين جشنواره 12 تا 21 خردادماه مصادف با تاريخ 2 تا 11 ژوئن برگزار ميشود و طبق اعالم پخشكننده فيلم »آبجي«، اين فيلم سينمايي در دو روز 6 و 10 ژوئن در اين جشنواره بينالمللي روي پرده ميرود.

فيلم س//ينمايي »آبجي«، به تهيهكنندگي محمدحسين قاسمي ساخته شده است و نخس//تين تجربه كارگرداني اشرفيزاده بهشمار ميرود. در اين فيلم س//ينمايي بازيگران//ي چون گالب آدينه، پانتهآ پناهيها، حميد آذرنگ، معصومه قاس//ميپور، شيرين يزدانبخش، بابك حميديان ...و بازي كردهاند. عليرضا شاهرخي پخش بينالملل فيلم »آبجي« را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.