سود نجومی فروش لوازم جانبی

Jahan e-Sanat - - News - قانون

بازار لوازم جانبی موبایل برخالف بازار بیرونق موبایل و تبلت دارای س//ود بس//یاری است و با شروع ماه رمضان این بازار بسیار سودآور شده و سود بسیار باالیی را برای فروشندگان به ارمغان آورده است.

بازار موبایل از ابتدای سالجاری رونق چندانی نداشته است و بعد از انتخابات و شروع ماه رمضان ای//ن بازار دچار رکود و بیرونقی زیادی به دلیل استقبال پایین مردم برای خرید گوشی و احتماال انتظار ب//رای کاهش قیمت یا خرید محصوالت جدید در اوایل تابس//تان ش//ده است اما در این میان بازار لوازم جانبی موبایل و تبلت مثل همیشه داغ است و سود بسیار خوبی را برای فروشندگان عمده و خرد آن به دنبال دارد. گستردگیبازارلوازمجانبی بازار لوازم جانبی بس//یار گسترده و سودآور اس//ت و دستهبندی بزرگی از جمله انواع قاب و کاور، محافظ صفحه نمایش، شارژر و کابل شارژر، هدفون ...و را شامل میشود. بازار ایران به دلیل عطش باالی خریداران لوازم جانبی و بزرگ بودن این بازار تا امروز میزبان صدها برند لوازم جانبی موبایل بوده اس//ت که محصوالت آنها عمدتا به صورت قاچاق وارد بازار میشود؛ محصوالتی که اغلب کیفیت باالیی ندارند یا طرح اصلی هستند و باعث شدهاند خرید محصوالت اصلی با قیمت بیش//تر عمال در بیشتر مواقع به دلیل موجودی پایین ناممکن باشد.

ب//رای نمونه محافظ صفح//ه نمایش از نوع »گلس« برای موبایل شیائومی می5 اس پالس در خارج از کش//ور دارای قیمتی کمتر از 1 دالر اس//ت اما در ایران این محافظ صفحه نمایش با قیمت 15 تا 55 هزار تومان به فروش میرسد که نشان از قیمتهای بدون نظارت و دلبخواهی از سوی فروشندگان به منظور سود بیشتر دارد که حتی در برخی دیگر از محصوالت لوازم جانبی موبایل و تبلت این مقدار بیشتر است.

یک واردکننده لوازم جانبی موبایل اظهار کرد: سود حاصل از فروش لوازم جانبی موبایل نسبت به سود فروش یک موبایل، 3 به 1 است. در واقع فروش یک موبایل 800 هزار تومانی شاید برای فروشنده در بهترین حالت 25 تا 30 هزار تومان س//ود داشته باشد اما فروش لوازم جانبی حدود 150 ه//زار تومان از جمله قاب، محافظ صفحه نمای//ش و پاوربانک در ح//دود 80 هزار تومان سود دارد! قیمتباالیکاالهایتقلبی این فروش//نده موبایل و لوازم جانبی به ایلنا گفت: دروغ اس//ت که بخواهیم بگوییم فروش موبایل سود ندارد اما سود فروش موبایل حتی در موبایلهای پرچمدار همچنان کمتر از سود لوازم جانبی اس//ت. بازار لوازم جانبی بسیار گسترده، سودآور و جذاب است. به همین دلیل مردم هزینه زیادی برای خرید لوازم جانبی مخصوصا انواع قاب، کاور، محافظ صفحه نمایش و ... میکنند.

این درحالی است که در بیشتر از 99 درصد این موارد حتی از قیمت اصلی، کیفیت و برندهای سازنده این محصوالت اطالعی ندارند که باعث میشودفروشندگانبهمنظورسودبیشترباقیمت باالتری اقدام به فروش محصوالت با کیفیت پایین کنند که باعث شده برخی از مردم از این مساله شاکی باشند.

وی ادامه داد: هنگامی که ش//ما یک گوشی تلفن همراه را خریداری میکنید قطعا به برخی لوازم جانبی نیاز دارید اما بهتر است برای خرید ل//وازم جانب//ی باکیفیت به مراک//ز قابل اعتماد مراجعه کنید. همچنین حدود قیمتی را در نظر داش//ته باشید چراکه در بازار موبایل سود اصلی فروشندگان در لوازم جانبی است و فروش بیشتر این محصوالت یعنی سود بیشتر برای خودشان که فقط به جیب شما ضرر میزند.

در پای//ان باید گفت بازار لوازم جانبی موبایل بسیار گسترده اس//ت و با انبوهی از محصوالت باکیفی//ت یا بیکیفی//ت در رنگها و طرحهای مختلف پر شده است. بازار موبایل فعال حال خوبی ندارد اما بازار لوازم جانبی با استقبال زیاد خریداران مواجه ش//ده است که باعث شده تا سود زیادی برای فروش//ندگان ایجاد شود و فعال از وضعیت بازار راضی باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.